EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 15. maijā


Lieta F‑27/08 RENV


Manuel Simões Dos Santos

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Izlīgums – Reglamenta 69. panta 1. punkts – Civildienesta tiesas ierosināta vienošanās starp lietas dalībniekiem – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru M. Simões Dos Santos lūdz, pirmkārt, atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) priekšsēdētāja 2007. gada 6. jūnija Lēmumu PERS‑01‑07 par paaugstināšanas amatā punktu piešķiršanu 2003. gada paaugstināšanas amatā laikā, kā arī iecēlējinstitūcijas 2007. gada 15. jūnija vēstuli un, otrkārt, piespriest ITSB izmaksāt viņam zaudējumu atlīdzību. Prasība ir reģistrēta ar numuru F‑27/08

Nolēmums      Izslēgt lietu F‑27/08 RENV no Civildienesta tiesas reģistra, jo M. Simões Dos Santos un Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) ir panākuši vienošanos. Prasītājs un ITSB atlīdzina tiesāšanās izdevumus saskaņā ar to panākto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas reglamenta 69. pants)