Vakuustakavarikkoa koskeva lupahakemus, joka on esitetty 11.11.2020 – Silvana Moro ym. v. Euroopan komissio

(asia C-593/20 SA)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta ja Paola Cotozzoni (edustaja: S. Colledan, avvocato)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

–    Kantajat pyytävät unionin tuomioistuinta antamaan heille Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 7) (EUVL 7.6.2016, C 202/266, s. 268) olevassa 1 artiklassa tarkoitetun luvan Euroopan komission Serbian tasavallalle tähän mennessä tai tulevaisuudessa myöntämien varojen ulosmittaamiseen heidän saatavansa suorittamiseksi täysimääräisesti.

____________