Talan väckt den 11 augusti 2006 - F mot kommissionen

(Mål F-94/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: F (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J. Van Rossum, S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som direktören för DG ADMIN/C "Sociala frågor, personalfrågor (Luxemburg), hälsa och arbetsmiljö" fattade den 23 februari 2006, enligt vilket sökanden pensioneras och beviljas en fast invaliditetspension enligt bestämmelserna i artikel 78 andra stycket i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan från och med den 1 februari 2002,

förplikta svaranden att till sökanden utge en summa som i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) beräknas till 15 000 EUR, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden grunder som i hög grad liknar dem som sökanden har åberopat inom ramen för sin talan i mål F-44/06.1

____________

1 - EUT C 154, 1.7.2006, s. 25.