UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

zo 7. novembra 2013

Vec F‑60/12

CA

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Uvedenie dôvodov, na ktorých je žaloba založená – Zjavne neprípustná žaloba“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou CA navrhuje zrušiť jeho hodnotiace správy za rok 2010, zrušiť rozhodnutie Európskej komisie prideliť mu dva body na povýšenie za toto obdobie, opätovne preskúmať jeho hodnotenie s pridelením bodov potrebných na povýšenie so spätnou účinnosťou od 1. januára 2011, a zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy vo výške 20 000 eur

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. CA znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

Abstrakt

Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Jasné a presné uvedenie dôvodov

[Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a príloha I, článok 7 ods. 3; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. e)]

Na základe článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu má žaloba obsahovať skutkové a právne dôvody a tvrdenia. Tieto dôvody a tvrdenia musia byť uvedené dostatočne jasne a presne, aby umožnili žalovanému pripraviť si obranu a Súdu pre verejnú službu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne aj bez ďalších informácií. Na účely zabezpečenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti je na to, aby bola žaloba prípustná, potrebné, aby zo samotného jej textu súvislým a pochopiteľným spôsobom vyplývali podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá. Platí to o to viac, že podľa článku 7 ods. 3 prílohy I Štatútu Súdneho dvora Európskej únie písomné konanie pozostáva v zásade len z jednej výmeny písomných podaní, pokiaľ Súd pre verejnú službu nerozhodne inak. Táto zvláštnosť konania pred Súdom pre verejnú službu vysvetľuje, že na rozdiel od konania stanoveného pred Súdnym dvorom alebo Všeobecným súdom článkom 21 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora, vysvetlenie dôvodov a tvrdení v žalobe nemôže byť stručné.

(pozri bod 11)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 28. apríla 1993, De Hoe/Komisia, T‑85/92, bod 20

Súd pre verejnú službu: 4. júna 2009, Adjemian a i./Komisia, F‑134/07 a F‑8/08, bod 76; 15. septembra 2011, Bennett a i./ÚHVT, F‑102/09, bod 115; 1. februára 2012, Bancale a Buccheri/Komisia, F‑123/10, bod 38; 8. marca 2012, Kerstens/Komisia, F‑12/10, bod 68