Определение на Съда на публичната служба от 12 май 2011 г. — Stratakis/Комисия

(Дело F-37/10)1

Език на производството: английски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 246, 11.9.2010 г., стр. 41.