Определение на Съда на публичната служба от 16 декември 2010 г. - Adriaansen/Европейска инвестиционна банка

(Дело F-35/10)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 54.