Domstolens dom (Anden Afdeling) af 9. marts 2017 – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce mod Salvatore Manni (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione – Italien)

(Sag C-398/15) 1

(Præjudiciel forelæggelse – personoplysninger – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af disse personoplysninger – direktiv 95/46/EF – artikel 6, stk. 1, litra e) – oplysninger, der er offentligt tilgængelige i selskabsregistret – første direktiv 68/151/EØF – artikel 3 – opløsning af det pågældende selskab – begrænsning af tredjemands aktindsigt i disse oplysninger)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte suprema di cassazione

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Sagsøgt: Salvatore Manni

Konklusion

Artikel 6, stk. 1, litra e), artikel 12, litra b), og artikel 14, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, sammenholdt med artikel 3 i Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/58/EF af 15. juli 2003, skal fortolkes således, at det på EU-rettens nuværende udviklingstrin tilkommer medlemsstaterne at fastslå, om de fysiske personer, der er omfattet af sidstnævnte direktivs artikel 2, stk. 1, litra d) og j), kan anmode den myndighed, der har ansvaret for at føre henholdsvis det centrale register, handelsregistret eller selskabsregistret, på grundlag af en konkret vurdering at undersøge, om det af vægtige legitime grunde, der vedrører deres særlige situation, undtagelsesvis er berettiget, efter at der er gået tilstrækkelig lang tid efter det pågældende selskabs opløsning, at give aktindsigt i personoplysninger, der vedrører dem, og som er optaget i registret, til tredjemand, der kan godtgøre at have en særlig interesse i at foretage søgninger i disse oplysninger.

____________

1 EUT C 354 af 26.10.2015.