Prasība, kas celta 2007. gada 15. oktobrī - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-108/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Beļģija) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Revīzijas palātas lēmumu pagarināt Revīzijas palātas ģenerālsekretāra pilnvaru laiku par sešiem gadiem, sākot no 2007. gada 1. jūlija;

pakārtoti, atcelt divus aktus, kas uzskatāmi par "iecēlējinstitūcijas lēmumiem", attiecīgi 2006. gada 8. decembra lēmumu par Pirmās instances tiesas 2006. gada 3. oktobra sprieduma lietā T-171/05 izpildi un 2007. gada 12. jūlija lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2007. gada 12. marta sūdzība;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītājs īpaši atsaucas uz šādiem faktiem: i) Revīzijas palātas ģenerālsekretārs ir rīkojies prettiesiski, jo tā vietā, lai vērstos OLAF, tas skaidri ir atteicies veikt pasākumus vai izskatīt jautājumu, kaut arī, iesniedzot apstiprinošus dokumentus, viņam tika darīts zināms, ka invaliditātes pensiju sistēmas ietvaros notiek krāpšana; ii) kāds ierēdnis savus pienākumus ir pildījis prettiesiski; iii) runa ir par lēmumu par paaugstināšanu amatā datumu periodisku nepublicēšanu; iv) personāla komitejas vēlēšanas 2004. un 2006. gadā ir prettiesiskas vairāku iemeslu dēļ; v) paaugstināšanas amatā procedūrā ir pieļauts liels skaits pārkāpumu un ir notikusi arī nodaļas vadītājam piešķirto pilnvaru iecelt amatā uzurpācija un gandrīz visi iecēlējinstitūcijas lēmumi ir saistīti ar lielu skaitu personīgo interešu, kas var apdraudēt tās neatkarību; vi) "iecēlējinstitūcijas lēmumi" ir saistīti ar visu prasītāja priekšnieku personīgām interesēm un ar kādam kolēģim izteikta lūguma uz laiku veikt augstāka amata pienākumus slēpšanu un nevēršanos OLAF; vii) iecēlējinstitūcija apstrīdētos lēmumus ir balstījusi uz tām pašām acīmredzamajām kļūdām, uz kurām tā ir balstījusi sākotnējos lēmumus, kuri tiek apstiprināti, balstoties uz spriedumu, kam nebija res judicata spēka, un neatspēkojot nevienu prasītāja argumentu; viii) komitejas, kas piedalās novērtējuma un paaugstināšanas amatā procedūrās, nebija informētas par prasītāja priekšnieku neatkarības apdraudējumu.

____________