USNESENÍ PŘEDSEDY

SEDMÉHO SENÁTU TRIBUNÁLU

25. října 2016(*)

„Vyškrtnutí“

Ve věci T‑32/16,

Česká republika, zastoupená M. Smolkem a J. Vláčilem, jako zmocněnci,

žalobkyně,

proti

Evropské komisi, zastoupené J. Aquilina, P. Ondrůškem a K. Walkerovou, jako zmocněnci,

žalované,

jejímž předmětem je návrh na částečné zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2098 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 7716) (Úř. věst. 2015, L 303, s. 35).


1        Návrhem došlým soudní kanceláři Tribunálu dne 25. ledna 2016 podala žalobkyně projednávanou žalobu.

2        Dopisem došlým soudní kanceláři Tribunálu dne 13. července 2016 oznámila žalobkyně Tribunálu v souladu s článkem 125 jednacího řádu Tribunálu, že svou žalobu bere zpět, a na základě čl. 136 odst. 2 jednacího řádu navrhla, aby byla žalované uložena náhrada nákladů řízení.

3        Dopisem došlým soudní kanceláři Tribunálu dne 26. července 2016 žalovaná oznámila, že proti zpětvzetí nemá námitky. Náhradu nákladů řízení nepožadovala.

4        Článek 136 odst. 1 a 2 jednacího řádu stanoví, že vezme-li účastník řízení svůj návrh zpět, uloží se mu náhrada nákladů řízení, jestliže to druhý účastník řízení požadoval ve svém vyjádření ke zpětvzetí. Nicméně na návrh účastníka řízení, který vzal svůj návrh zpět, se náhrada nákladů uloží druhému účastníku, odůvodňuje-li to chování tohoto druhého účastníka.

5        V projednávané věci z údajů obsažených ve spise vyplývá, že se žalobkyně rozhodla vzít projednávanou žalobu zpět v návaznosti na přijetí prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1059 ze dne 20. června 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2016) 3753) (Úř. věst. 2016, L 173, s. 59). Toto rozhodnutí, které bylo žalovanou přijato poté, co jí byla dne 1. února 2016 doručena žaloba podaná v projednávané věci, vedlo k vrácení finanční opravy původně uložené žalobkyni prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2098 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 7716) (Úř. věst. 2015, L 303, s. 35), které je předmětem projednávané žaloby, a to v plném rozsahu, takže žalobkyně považuje pokračování tohoto řízení za bezpředmětné.

6        Proto je třeba vyškrtnout věc z rejstříku a rozhodnout, že žalovaná s ohledem na své chování ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní.

Z těchto důvodů

PŘEDSEDA SEDMÉHO SENÁTU TRIBUNÁLU

rozhodl takto:

1)      Věc T‑32/16 se vyškrtává z rejstříku Tribunálu.

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

V Lucemburku dne 25. října 2016.

Vedoucí soudní kanceláře

 

       Předseda

E. Coulon

 

      V Tomljenović


* Jednací jazyk: čeština.