Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 15 март 2022 г. — Kopiosto r.y./Telia Finland Oyi

(Дело C-201/22)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Kopiosto r.y.

Ответник: Telia Finland Oyi

Преюдициални въпроси

Трябва ли по отношение на организациите за договорни лицензии, които колективно управляват права върху интелектуалната собственост, активната процесуална легитимация за защита на тези права, която е обусловена от основаното на член 4, буква в) от Директива 2004/481 право за предявяване на искове, да се разбира изключително като обща процесуална правоспособност, или така, че се изкисва в националното законодателство изрично да е признато право на такава организация да предявява от свое име искове за защита на въпросните права?

Трябва ли при тълкуването, основано на член 4, буква в) от Директива 2004/48, изразът „пряк интерес от защита на авторското право на представляваните носители на права“ да се тълкува еднакво във всички държави членки, ако става въпрос за правото на организация за колективно управление на авторски права по смисъла на член 3, буква а) от Директива 2014/26/ЕС1 да предявява от свое име искове за нарушение на авторското право, в случай че

(i)    става въпрос за използване на произведения, за които дадена организация, в качеството си на организация за договорни лицензии по смисъла на Tekijänoikeuslaki (Закон за авторското право), има право да предоставя разширени колективни лицензи, позволяващи на лицензополучателя да използва и произведения на такива автори от този отрасъл, които не са предоставили пълномощие на организацията да управлява техните права,

(ii)    става въпрос за използване на произведения, за които авторите са упълномощили организацията да управлява техните права по силата на договор или пълномощие, без авторските права да са прехвърлени на организацията?

Ако се приеме, че организацията, в качеството си на организация за договорни лицензии, има пряк интерес и активна процесуална легитимация да предявява от свое име искове, от какво значение е при преценката на активната процесуална легитимация евентуално в светлината на членове 17 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз обстоятелството, че тази организация, в качеството си на организация за договорни лицензии, представлява и автори, които не са я упълномощили да управлява техните права, и че правото ѝ да предявява искове за защита на правата на тези автори не е уредено със закон?

____________

1     Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).

1     Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 2014 г., стр. 72).