Beroep ingesteld op 5 oktober 2010 - Andrecs e. a./Commissie

(Zaak F-96/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Stefan Robert Andrecs (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het op verzoekers' salarisafrekeningen overgenomen besluit van de verwerende partij houdende aanpassing van hun bezoldigingen, pensioenen en andere toelagen met ingang van 1 juli 2009, in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit waarbij het TABG het nieuwe bedrag van verzoekers' bezoldigingen, pensioenen en andere statutaire toelagen heeft vastgesteld, zoals dat met name tot uitdrukking komt in hun salarisafrekeningen R6/2009 en 01/2010, alsmede nietigverklaring van het besluit van het TABG van 24 juni 2010 tot afwijzing van verzoekers' klacht van 29 maart 2010, voor zover verzoekers daarbij een verhoging van hun bezoldiging, pensioen en statutaire toelagen van 3,7 % van het oorspronkelijke bedrag ervan wordt geweigerd en wordt afgewezen, hun verzoek om betaling van rente over de aan hen verschuldigde bedragen, tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten, vanaf de datum van opeisbaarheid van de betrokken bedragen en tot de volledige betaling ervan;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________