Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Tjekkiet) den 18. februar 2021 – HJ

(Sag C-101/21)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Nejvyšší správní soud

Parter i hovedsagen

Appellant: HJ

Indstævnt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 2, sammenholdt med artikel 12, litra a) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF 1 af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens til hinder for nationale domstoles praksis, hvorefter en direktør i et kommercielt selskab ikke anses for at være »arbejdstager« for så vidt angår betaling af løntilgodehavende i henhold til direktiv 2008/94/EF, alene med den begrundelse, at direktøren samtidig med at være ansat i selskabet også er medlem af et vedtægtsmæssigt organ i det pågældende selskab?

____________

1 EUT 2008, L 283, s. 36.