Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Ιταλία) στις 18 Φεβρουαρίου 2021 – KW κατά Αυτόνομης επαρχίας Bolzano

(Υπόθεση C-102/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: KW

Καθής: Αυτόνομη επαρχία Bolzano

Προδικαστικά ερωτήματα

1)     Έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η ισχύς της εγκεκριμένης με την απόφαση της Επιτροπής SA.32113 (2010/N), της 25ης Ιουλίου 2012, ενισχύσεως, ανερχόμενης σε ποσοστό 80 % και χορηγηθείσας για την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε στάνες και καταφύγια ορεινών περιοχών των Άλπεων, των οποίων η σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανέφικτη χωρίς εύλογη τεχνική και οικονομική επιβάρυνση;

2)     Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως επί του ερωτήματος αυτού:

2.1    Έχει το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/15891 την έννοια ότι, σε περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρμογής ενισχύσεων, η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει απόφαση ανακτήσεως πριν από την παρέμβαση των κρατικών αρχών;

2.2    Είναι η προαναφερθείσα ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι στοχεύει στην προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών περιοχών, ή θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού και να επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών;

____________

1 Κανονισμός του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2015, L 248, σ. 9).