Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 23 lipca 2009 r. - Artur Weryński / Mediatel 4B Spółka

(Sprawa C-283/09)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Artur Weryński

Strona pozwana: Mediatel 4B Spółka

Pytanie prejudycjalne

Czy Sąd wezwany ma prawo żądać od Sądu wzywającego zaliczki na poczet należności świadka lub zwrotu należności wypłaconych świadkowi przesłuchiwanemu na podstawie Rozporządzania Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. dotyczącego współpracy między Sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych1 czy też powinien pokryć je z własnych środków finansowych?

____________

1 - Dz. U. L 174, str. 1