Asia C-487/19

W.Ż.

(Ennakkoratkaisupyyntö – Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) (ylin tuomioistuin, siviilijaosto, Puola)

 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2021

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeusvaltio – Tehokas oikeussuoja unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla – SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta – Tuomareiden erottamattomuuden ja riippumattomuuden periaatteet – Yleisen tuomioistuimen tuomarin siirto ilman hänen suostumustaan – Valitus – Sąd Najwyższyn (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) (ylin tuomioistuin, ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevä jaosto, Puola) tuomarin antama määräys tutkimatta jättämisestä – Puolan tasavallan presidentti nimittää tuomarin kansallisen tuomarineuvoston päätöksen perusteella siitä huolimatta, että kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa on lykätty tuomioistuimen päätöksellä unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuasiassa antamaa tuomiota odotettaessa – Tuomari ei ole riippumaton ja puolueeton, etukäteen laillisesti perustettu tuomioistuin – Unionin oikeuden ensisijaisuus – Mahdollisuus todeta tällainen tutkimatta jättämistä koskeva määräys mitättömäksi

1.        Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Tarvittavien muutoksenhakukeinojen käyttöön ottaminen tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi – Tuomareiden erottamattomuuden ja riippumattomuuden periaatteiden kunnioittaminen – Järjestelmä, jota sovelletaan tuomarin siirtoon ilman hänen suostumustaan– Siirtotoimenpiteistä voidaan päättää vain käytettävissä olevien resurssien jakamisen kaltaisista perustelluista syistä – Todellinen mahdollisuus riitauttaa nämä toimenpiteet tuomioistuimessa

(SEU 2 artikla ja 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47, ja 48 artikla ja 51 artiklan 1 kohta)

(ks. 102–118 kohta)

2.        Perusoikeudet – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisessa kohdassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa – Sama tarkoitus ja ulottuvuus – Perusoikeuskirjassa taattu suojan taso ei ole ristiriidassa ihmisoikeussopimuksessa taatun suojan tason kanssa

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta ja 52 artiklan 3 kohta)

(ks. 123 kohta)

3.        Euroopan unionin oikeus – Periaatteet – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Oikeus riippumattomaan ja puolueettomaan tuomioistuimeen, joka on etukäteen laillisesti perustettu – Ulottuvuus

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta)

(ks. 126–130, 147 ja 148 kohta)

4.        Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Tarvittavien muutoksenhakukeinojen käyttöön ottaminen tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi – Tuomareiden riippumattomuuden periaatteen noudattaminen – Ensisijaisuus – Kansallisten tuomioistuinten velvollisuudet – Tuomioistuimessa, joka voi tulkita ja soveltaa unionin oikeutta, toimivan tuomarin valitus päätöksestä, jolla hänet on siirretty ilman hänen suostumustaan – Tähän valitukseen liittyvä jääväämistä koskeva vaatimus – Määräys, jolla elin, joka toimii viimeisenä oikeusasteena ja yhden tuomarin kokoonpanossa, jättää mainitun valituksen tutkimatta – Yhden tuomarin kokoonpanossa istuvan tuomarin nimitys on tehty selvästi vastoin perustavanlaatuisia sääntöjä, jotka sääntelevät kyseistä tuomioistuinjärjestelmää –Nimittämisen olosuhteet ovat aiheuttaneet yksityisille perustellun epäilyksen asianomaisen yhden tuomarin kokoonpanossa istuvan tuomarin riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta – Mitätön määräys

(SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; SEUT 267 artikla)

(ks. 138-146 ja 149–161 kohta sekä tuomiolauselma)

Tiivistelmä

Elokuussa 2018 tuomari W.Ż siirrettiin ilman hänen suostumustaan Puolassa sijaitsevassa alueellisessa tuomioistuimessa jaostosta, jossa hän siihen saakka oli toiminut, tämän tuomioistuimen toiseen jaostoon. Hän teki tästä siirrosta Krajowa Rada Sądownictwaan (kansallinen tuomarineuvosto, Puola) (jäljempänä KRS) valituksen, joka johti lausunnon antamisen raukeamiseen. W.Ż. valitti marraskuussa 2018 tästä päätöksestä Sąd Najwyższyyn (ylin tuomioistuin, Puola) ja esitti myös vaatimuksen hänen valitustaan käsittelevän jaoston eli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznychin (ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevä jaosto) kaikkien tuomareiden jääväämisestä. Hän katsoi, että kun otetaan huomioon tämän jaoston jäsenten nimittämistä koskevat menettelysäännöt, jäsenet eivät tarjoa vaadittuja riippumattomuuden ja puolueettomuuden takeita.

Sąd Najwyższy (Izba cywilna), jonka ratkaistavana on tämä jääväämistä koskeva vaatimus, toteaa ennakkoratkaisupyynnössään, että Naczelny Sąd Administracyjnyn (ylin hallintotuomioistuin, Puola) käsiteltäväksi on saatettu valituksia KRS:n päätöksestä nro 331/2018, jossa ehdotetaan tasavallan presidentille luetteloa ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioista käsittelevän jaoston uusista tuomareista. Huolimatta siitä, että viimeksi mainittu tuomioistuin lykkäsi tämän päätöksentäytäntöönpanoa, tasavallan presidentti nimitti kuitenkin tämän jaoston tuomarin virkoihin eräät tässä päätöksessä mainituista hakijoista.

Vaikka mainittu menettely ylimmässä hallintotuomioistuimessa oli edelleen vireillä ja tämä tuomioistuin oli esittänyt unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön, joka koski erästä toista KRS:n päätöstä, jossa oli ehdotettu tasavallan presidentille luetteloa hakijoista ylimmän tuomioistuimen tuomarin virkoihin,(1) maaliskuussa 2019 nimitettiin uusi tuomari ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevä jaostoon päätöksen nro 331/2018 perusteella. Tämä uusi tuomari, joka käsitteli asiaa yhden tuomarin kokoonpanossa ilman, että hänellä olisi ollut käytettävissään asiakirja-aineistoa, ja kuulematta W.Ż:aa, antoi määräyksen, jolla hän jätti tutkimatta W.Ż:n tekemän valituksen KRS:n lausunnon antamisen raukeamisesta tekemästä päätöksestä.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on kysynyt unionin tuomioistuimelta, onko tällaisissa olosuhteissa nimitetty tuomari muun muassa SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa(2) tarkoitettu riippumaton, puolueeton ja etukäteen laillisesti perustettu tuomioistuin, ja pyytää sitä täsmentämään, mitä vaikutuksia riidanalaiseen määräykseen olisi sillä, että näin ei ole.

Unionin tuomioistuimen suuri jaosto ottaa antamassaan tuomiossa kantaa olosuhteisiin, jotka kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon, jotta se voi päätellä, että tuomarin nimittämismenettelyssä on sellaisia sääntöjenvastaisuuksia, jotka estävät sen, että tuomaria voitaisiin pitää SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuna riippumattomana ja puolueettomana tuomioistuimena, joka on etukäteen laillisesti perustettu, sekä seurauksiin, joita unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteella tällaisessa tilanteessa on tämän tuomarin antamalle riidanalaisen määräyksen kaltaiselle ratkaisulle.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin tuomioistuin toteaa aluksi, että Puolan alueellisen tuomioistuimen kaltainen yleinen tuomioistuin kuuluu Puolan oikeussuojakeinojen järjestelmään SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla”. Sen takaamiseksi, että tällainen tuomioistuin voi antaa kyseisessä määräyksessä edellytettyä tehokasta oikeussuojaa, on ensisijaisen tärkeää suojata sen riippumattomuus. Tuomarin siirto ilman hänen suostumustaan on mahdollisesti omiaan loukkaamaan tuomareiden erottamattomuuden ja riippumattomuuden periaatteitta. Sillä voi olla vaikutusta asianomaisen tuomarin tehtävien laajuuteen ja hänelle annettujen asioiden käsittelyyn sekä merkittäviä seurauksia hänen elämälleen ja uralleen; se voi siis olla keino valvoa tuomioistuinratkaisujen sisältöä ja sillä voi siten olla vastaavia vaikutuksia kuin kurinpitoseuraamuksella. Näin ollen tuomareiden riippumattomuuden vaatimus edellyttää, että ilman suostumusta tapahtuviin siirtoihin sovellettavaan järjestelmään sisältyy välttämättömät takeet sen välttämiseksi, että tämä riippumattomuus vaarantuu suorien tai epäsuorien ulkoisten puuttumisten johdosta Tällaiset siirtotoimenpiteet, joista voidaan päättää vain perustelluista syistä, jotka liittyvät erityisesti käytettävissä olevien resurssien jakamiseen, on siis voitava riitauttaa tuomioistuimissa menettelyssä, jossa taataan täysimääräisesti puolustautumisoikeudet.

Tämän jälkeen unionin tuomioistuin toteaa, että ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevän jaoston tuomarin nimitys ylimmän hallintotuomioistuimen lainvoimaisen määräyksen, jolla KRS:n päätöksen 331/2018 täytäntöönpanoa lykättiin, vastaisesti, ja odottamatta unionin tuomioistuimen ratkaisua asiassa A.B. ym. (Tuomareiden nimittäminen ylimpään tuomioistuimeen – Muutoksenhaku) (C-824/18), heikensi SEUT 267 artiklalla käyttöön otetun ennakkoratkaisujärjestelmän tehokkuutta. Kun tämä nimitys tapahtui, unionin tuomioistuimelta mainitussa asiassa odotettu vastaus saattoi näet johtaa siihen, että ylimmän hallintotuomioistuimen on tarvittaessa kumottava KRS:n päätös nro 331/2018 kokonaisuudessaan.

Siltä osin kuin kyse on muista ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevän jaoston tuomarin nimitykseen liittyneistä muista olosuhteista unionin tuomioistuin muistuttaa, että se on hiljattain todennut, että tietyt ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemat seikat, jotka liittyvät KRS:n kokoonpanoon vaikuttaneisiin viimeaikaisiin muutoksiin, voivat herättää perusteltuja epäilyjä KRS:n riippumattomuudesta.(3) Lisäksi tämä nimitys tapahtui ja riidanalainen määräys annettiin, vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltäväksi oli saatettu vaatimus, joka koski kaikkien tuolloin ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevässä jaostossa toimivien tuomareiden jääväämistä.

Kun edellä mainittuja olosuhteita tarkastellaan yhdessä, ne voivat – ellei ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle tältä osin kuuluvista lopullisista arvioinneista muuta johdu – johtaa päätelmään, jonka mukaan ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioita käsittelevän jaoston tuomari nimitettiin selvästi vastoin ylimmän tuomioistuimen tuomareiden nimittämismenettelyä koskevia perustavanlaatuisia sääntöjä. Mainitut olosuhteet voivat myös saada ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen päättelemään, että olosuhteet, joissa tämä nimitys tapahtui, vaaransivat sen lopputuloksen integriteetin, johon nimittämismenettely on johtanut, koska ne myötävaikuttavat siihen, että yksityisissä herää perusteltuja epäilyjä, ja siihen, ettei ylimääräistä valvontaa ja julkisia asioista käsittelevän jaoston tuomaria koeta riippumattomaksi tai puolueettomaksi, mikä on omiaan heikentämään sitä luottamusta, jota oikeuslaitoksen täytyy herättää mainituissa yksityisissä demokraattisessa yhteiskunnassa ja oikeusvaltiossa.

Näin ollen unionin tuomioistuin katsoo, että SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen mukaan kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu pääasiassa kyseessä olevan kaltainen jääväämistä koskeva vaatimus, on silloin, kun tämä on välttämätöntä kyseessä olevan menettelyllisen tilanteen valossa unionin oikeuden ensisijaisuuden takaamiseksi, todettava mitättömäksi riidanalaisen määräyksen kaltainen määräys, jos kaikista edellytyksistä ja olosuhteista, jotka liittyivät tämän määräyksen antaneen tuomarin nimittämismenettelyyn, ilmenee, että tuomari ei ole SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu riippumattoman ja puolueeton, etukäteen laillisesti perustettu tuomioistuin.


1      Asia, joka johti 2.3.2021 annettuun tuomioon A.B. ym. (Tuomareiden nimittäminen ylimpään tuomioistuimeen – Muutoksenhaku) (C-824/18, EU:C:2021:153). Kyseisessä marraskuussa 2018 vireille pannussa asiassa ylin hallintotuomioistuin pohti ennen kaikkea, onko unionin oikeus esteenä eräille muutoksille, jotka oli tehty KRS:sta annetun lain säännöksiin siltä osin kuin kyse on oikeussuojakeinoista, jotka ovat käytettävissä KRS:n ylimmän tuomioistuimen tuomareiden nimittämistä koskevia päätöksiä vastaan.


2      Kyseisessä määräyksessä määrätään, että ”jäsenvaltiot säätävät tarvittavista muutoksenhakukeinoista tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla.”


3      Ks. vastaavasti tuomio 15.7.2021, komissio v. Puola (Tuomareita koskeva kurinpitojärjestelmä), C-791/19, EU:C:2021:596, 104-108 kohta.