RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Anden Afdeling)

17. oktober 2013

Sag F-145/12

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. telefax inden for søgsmålsfristen forlænget med afstandsfristen på ti dage – stævning indgivet pr. post inden for de efterfølgende ti dage – ingen lighed mellem den ene og den anden – sagen for sent anlagt«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Luigi Marcuccio bl.a. har nedlagt påstand om, at Personaleretten annullerer Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på hans ansøgning af 28. august 2011 samt afgørelsen om afslag på hans klage af 7. marts 2012 og tilkender ham erstatning for det tab, som disse afgørelser har forvoldt ham. Indleveringen pr. post af originaleksemplaret af stævningen fandt sted efter fremsendelsen pr. telefax, den 26. november 2012, af et dokument præsenteret som kopien af originaleksemplaret af stævningen.

Udfald:      Sagen afvises. Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Retslig procedure – stævning – formkrav – stævning indgivet pr. telefax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – virkning – ingen hensyntagen til datoen for modtagelsen af telefaxen med henblik på vurderingen af, om søgsmålsfristen er overholdt

(Personalerettens procesreglement, art. 34, stk. 1 og 6; tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 3)

I forbindelse med tvistemål vedrørende EU’s offentlige tjeneste og med henblik på lovlig indlevering af processkrifterne påbyder bestemmelserne i artikel 34 i Personalerettens procesreglement, og navnlig denne artikels stk. 1 og 6, som tillader, at stævningen indgives pr. telefax, partsrepræsentanten at underskrive det originale eksemplar af processkriftet, før dette fremsendes pr. telefax, og at indlevere dette samme originaleksemplar til Personalerettens Justitskontor senest ti dage herefter.

Såfremt det efterfølgende viser sig, at originaleksemplar af det processkrift, der fysisk er indleveret til Justitskontoret senest ti dage efter fremsendelsen pr. telefax, ikke er påført den samme underskrift som den underskrift, der fremgår af det dokument, der er fremsendt pr. telefax, må det under disse omstændigheder fastslås, at der til Personalerettens Justitskontorer er indgået to forskellige processkrifter, selv om underskriften er påført af den samme person. For så vidt som det ikke tilkommer Personaleretten at efterprøve, om de to dokumenter indholdsmæssigt er sammenfaldende, er det nemlig åbenbart, at når den underskrift, der er påført det ene af disse to dokumenter, ikke er identisk med den underskrift, der er påført det andet dokument, er det pr. telefax fremsendte dokument ikke en kopi af det originaleksemplar af stævningen, der blev indleveret pr. post.

I øvrigt gælder, at hvis det dokument, der er fremsendt pr. telefax, ikke opfylder de krav til retssikkerhed, der følger af procesreglementets artikel 34, kan der ved vurderingen af, om søgsmålsfristen er overholdt, ikke tages hensyn til den dato, hvor dokumentet blev fremsendt pr. telefax.

(jf. præmis 21, 22 og 24)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 13. november 2001, sag T-138/01 R, F mod Revisionsretten, præmis 8 og 9