Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 23. martā iesniedza Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgārija) – VS/Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Lieta C-180/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Blagoevgrad

Pamatlietas puses

Prasītājs: VS

Atbildētājs: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI 1 , 1. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, norādot uz mērķiem, jēdzieni “novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem” tiek uzskaitīti kā vispārīga mērķa aspekti?

2.    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 2 , noteikumi ir piemērojami Bulgārijas Republikas prokuratūrai, ņemot vērā to, ka tāda informācija par personu, kuru prokuratūra ir savākusi kā “pārzinis” atbilstoši Direktīvas 2016/680 3. panta 8) punktam par šo personu sagatavotajos lietas materiālos, lai pārbaudītu norādes uz noziedzīgu nodarījumu, tika izmantota prokuratūras kā puses civilprocesā aizstāvībā tiesā – norādot, ka šie lietas materiāli ir tikuši sagatavoti, vai izklāstot lietas materiālu saturu?

2.1    Ja uz šo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

Vai Regulas 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā ietvertais formulējums “leģitīmās intereses” ir jāinterpretē tādējādi, ka tas aptver pilnīgu vai daļēju tādas informācijas par personu izpaušanu, kas ir tikusi iegūta saistībā ar prokuratūras sagatavotajiem lietas materiāliem par personu, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, ja šī izpaušana notiek, lai aizstāvētu pārzini kā pusi civilprocesā, un vai datu subjekta piekrišana ir izslēgta?

____________

1 OV 2016, L 119, 89. lpp.

2 OV 2016, L 119, 1. lpp.