USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

28. května 2013

Věc F‑67/11

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Zrušení rozhodnutí Komise – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu – Škoda vzniklá nesplněním povinností vyplývajících z rozsudku – Podmínky – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio v podstatě domáhá jednak zrušení rozhodnutí ze dne 24. června 2011, kterým Evropská komise zamítla jeho žádost ze dne 28. února 2011, která se týkala zejména přijetí opatření za účelem splnění povinností vyplývajících z bodu 2 výroku rozsudku Soudu ze dne 9. června 2010, Marcuccio v. Komise (F‑56/09, dále jen „rozsudek ze dne 9. června 2010“), a jednak toho, aby bylo Komisi uloženo zaplatit mu náhradu škody, kterou údajně utrpěl

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření ve věci F‑67/11 R, Marcuccio v. Komise.

Shrnutí

Úředníci – Žaloby úředníků – Zrušující rozsudek – Účinky – Povinnost přijmout opatření k výkonu rozsudku – Dodržování práva Unie – Náhrada škody, která žalobci vznikla v souvislosti se zrušeným aktem – Zvláštní obtíže – Přiznání spravedlivé náhrady za znevýhodnění, jemuž byl žalobce vystaven

(Článek 266 SFEU)

Je věcí dotyčného orgánu přijmout opatření vyplývající ze zrušujícího rozsudku, přičemž pod kontrolou unijního soudu vykonává posuzovací pravomoc, kterou za tímto účelem disponuje, a řídí se přitom jak výrokem a odůvodněním rozsudku, kterému má povinnost vyhovět, tak ustanoveními práva Unie.

Přináší-li splnění povinností vyplývajících ze zrušujícího rozsudku zvláštní obtíže, může dotčený orgán splnit povinnost vyplývající z článku 266 SFEU tak, že při dodržení zásady legality přijme jakékoli rozhodnutí, které spravedlivě vyrovná znevýhodnění vyplývající pro dotčené osoby ze zrušeného rozhodnutí.

(viz body 38 a 44)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 6. října 2004, Vicente-Nuñez v. Komise, T‑294/02, bod 46

Soud pro veřejnou službu: 7. června 2011, Larue a Seigneur v. ECB, F‑84/09, bod 64