C411/17. sz. ügy

InterEnvironnement Wallonie ASBL és Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

kontra

Conseil des ministres

(a Cour constitutionnelle [Belgium] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

 A Bíróság ítélete (nagytanács), 2019. július 29.

„Előzetes döntéshozatal – Környezet – Espooi Egyezmény – Aarhusi Egyezmény – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 92/43/EGK irányelv – A 6. cikk (3) bekezdése – A »projekt« fogalma – Az érintett területre gyakorolt hatások vizsgálata – A 6. cikk (4) bekezdése – A »nyomós közérdeken alapuló kényszerítő okok« fogalma – A vadon élő madarak védelme – 2009/147/EK irányelv – Egyes köz‑ és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 2011/92/EU irányelv – Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja – A »projekt« fogalma – A 2. cikk (1) bekezdése – A 4. cikk (1) bekezdése – Környezeti hatásvizsgálat – A 2. cikk (4) bekezdése – A vizsgálat alóli mentesség – Az atomenergia fokozatos kivezetése – Nemzeti szabályozás, amely előírja egyrészt egy üzemen kívül helyezett atomerőmű által végzett ipari villamosenergia‑termelési tevékenységnek a hozzávetőleg tízéves időtartamra való újraindítását, amely azzal a hatással jár, hogy az ezen erőmű leállítására és a tevékenységének a befejezésére vonatkozóan a nemzeti jogalkotó által eredetileg meghatározott határidőt tíz évvel elhalasztják, másrészt pedig egy üzemelő erőmű leállítására és az általa végzett ipari villamosenergia‑termelésnek a befejezésére vonatkozóan az ugyanezen jogalkotó által eredetileg előírt határidőnek a szintén tíz évvel való elhalasztását – Környezeti hatásvizsgálat hiánya”

1.        Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 2011/92 irányelv – Projekt – Fogalom – Valamely atomerőmű újraindítását és másik atomerőmű leállításának elhalasztását előíró jogalkotói intézkedések – Az ezen intézkedésekhez elválaszthatatlanul kötődő modernizációs munkálatok – Bennfoglaltság – Új engedélyek bizonyos munkálatokhoz történő utólagos megadásának szükségessége – Hatás hiánya

(2011/92 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 1. cikk, (2) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés)

(lásd: 61–71. pont)

2.        Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 2011/92 irányelv – Az I. mellékletben felsorolt osztályokba tartozó projektek vizsgálatnak való alávetése – Atomerőművekre vonatkozó projektek – Valamely projekt módosítása vagy kiterjesztése – Fogalom – Az atomerőművi villamosenergiatermelési engedély meghosszabbítása – Bennfoglaltság

(2011/92 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, (1) bekezdés, 4. cikk, (1) bekezdés, 7. cikk, (1) bekezdés, I. melléklet, 2. pont, b) alpont, és 24. pont)

(lásd: 73–76., 78–81. pont)

3.        Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 2011/92 irányelv – Az illetékes hatóságok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az engedélyezést megelőző értékelést elvégezzék – Az engedély fogalma – A projekt lényeges jellemzőit meghatározó törvény – Bennfoglaltság – Utólagos engedélyek kibocsátásának szükségessége – Hatás hiánya

(2011/92 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, és 2. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 82–84., 87., 88., 91., 92., 94. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

4.        Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 2011/92 irányelv – Az illetékes hatóságok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az engedélyezést megelőző értékelést elvégezzék – Mentesítési lehetőség – A villamosenergiaellátás biztonságának szempontjából fennálló kockázat – Bennfoglaltság – Feltételek

(2011/92 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, (4) bekezdés, és 7. cikk)

(lásd: 102. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

5.        Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 2011/92 irányelv – Hatály – Nemzeti jogalkotási aktussal elfogadott projekt – Kizártság – Feltételek – A nemzeti bíróság általi értékelés

(2011/92 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 1. cikk, (4) bekezdés)

(lásd: 104–108., 110., 111., 114. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

6.        Környezet – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 92/43 irányelv – Különleges természetmegőrzési területek – A tagállamok kötelezettségei – Valamely terv vagy projekt természeti területre gyakorolt hatásainak megfelelő vizsgálata – A projekt fogalma – Az atomerőművi villamosenergiatermelési engedély meghosszabbítása – Bennfoglaltság – Feltételek

(92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés; 2011/92 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 1. cikk, (2) bekezdés, a) pont)

(lásd: 124–133. pont)

7.        Környezet – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme  – 92/43 irányelv – Különleges természetmegőrzési területek – A tagállamok kötelezettségei – Valamely terv vagy projekt természeti területre gyakorolt hatásainak megfelelő vizsgálata – Feltételek – Az adott terület jelentős érintettségének kockázata – Fogalom – Védett terület közelében lévő atomerőmű villamosenergiatermelési engedélyének meghosszabbítása – Bennfoglaltság

(92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés)

(lásd: 134–139. pont)

8.        Környezet – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 92/43 irányelv – Különleges természetmegőrzési területek – A tagállamok kötelezettségei – Valamely terv vagy projekt természeti területre gyakorolt hatásainak megfelelő vizsgálata – Annak szükségessége, hogy a vizsgálat a tervnek vagy a projektnek a hatáskörrel rendelkező hatóságok általi jóváhagyása előtt megtörténjen

(92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés)

(lásd: 140–145. pont és a rendelkező rész 4. pontja)

9.        Környezet – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 92/43 irányelv – Védett területre vonatkozó terv vagy projekt engedélyezése nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján – Nyomós közérdeken alapuló kényszerítő okok – Fogalom – A villamosenergiaellátás biztonsága – Bennfoglaltság – Feltételek – Közbiztonság – A villamosenergiaellátás megszakadásával fenyegető, valós és súlyos veszély – Bennfoglaltság

(EUMSZ 194. cikk, (1) bekezdés, b) pont; 92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (4) bekezdés)

(lásd: 155–159. pont és a rendelkező rész 5. pontja)

10.      Környezet – Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata – 92/43 és 2011/92 irányelv – Az irányelvekből eredő kötelezettségekkel összeegyeztethetetlen intézkedések nemzeti bíróság általi megsemmisítése – A vitatott intézkedések hatásainak fenntartására vonatkozó lehetőség – Feltételek

(EUSZ 4. cikk, (3) bekezdés; 92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés; 2011/92 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

(lásd: 170–182. pont és a rendelkező rész 6. pontja)

Összefoglalás

A nagytanácsként eljáró Bíróság a 2019. július 29‑én hozott Inter‑Environnement Wallonie és Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ítéletében (C‑411/17) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43 irányelvet,(1) valamint az egyes köz‑ és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92 irányelvet(2) értelmezte. Ezen ítéletet a Bíróság az egyrészről az Inter‑Environnement Wallonie ASBL és a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, és másrészről a Conseil des ministres (minisztertanács, Belgium) között folyamatban lévő eljárásban hozta, amelynek tárgya azon törvény, amelyben a Belga Királyság előírta egyrészt egy üzemen kívül helyezett atomerőmű által végzett ipari villamosenergia‑termelési tevékenységnek a hozzávetőleg tízéves időtartamra való újraindítását, másrészt pedig egy üzemelő atomerőmű leállítására és az általa végzett villamosenergia‑termelésnek a befejezésére vonatkozóan eredetileg előírt határidőnek a tíz évvel való elhalasztását. Ezen egyesületek lényegében azzal érvelnek, hogy e törvényt a belga hatóságok anélkül fogadták el, hogy tiszteletben tartották volna az említett irányelvek által előírt előzetes vizsgálati követelményeket.

Ebben az összefüggésben a Bíróság megállapította: az atomerőműben történő ipari villamosenergia‑termelés időtartamának meghosszabbításáról szóló vitatott intézkedések a 2011/92 és a 92/43 irányelv értelmében vett „projektnek” minősülnek, mivel azok szükségszerűen az adott területet fizikailag érintő korszerűsítési munkálatokkal járnak. E projektet ezen intézkedések elfogadása előtt főszabály szerint környezeti hatásvizsgálatnak és az érintett védett területekre gyakorolt hatásaira vonatkozó vizsgálatnak kell alávetni. Az a körülmény, hogy ezek végrehajtásához további jogi aktusok elfogadása szükséges, mint például az egyik érintett erőmű esetében egy ipari villamosenergia‑termelésre vonatkozó új, egyedi engedély kiállítása, nem meghatározó e tekintetben. Az említett intézkedésekhez elválaszthatatlanul kapcsolódó munkálatok tekintetében ezen intézkedések elfogadását megelőzően szintén ilyen vizsgálatot kell végezni, ha azok természete és a környezetre gyakorolt potenciális hatásaik e szakaszban kellőképpen azonosíthatók.

Valamely tagállam a 2011/92 irányelv alapján csak akkor mentesíthet egy projektet a környezeti hatásvizsgálat alól a villamosenergia‑ellátása biztonságának a biztosítása céljából, ha e tagállam bizonyítja, hogy az említett energiaellátás biztonságát érintő veszély észszerűen valószínű, és a szóban forgó projekt sürgős jellegű, ami alapján igazolható az ilyen vizsgálat elmaradása. Az ilyen mentesítési lehetőség ugyanakkor nem érintheti a jelen ügybelihez hasonló, határon átnyúló hatásokkal járó projektek környezeti hatásvizsgálatára vonatkozó kötelezettségeket.

Továbbá noha a tagállam villamosenergia‑ellátása biztonságának folytonos biztosítására irányuló cél a 92/43 irányelv értelmében nyomós közérdeken alapuló kényszerítő oknak minősül, amely – alternatív megoldás hiányában – igazolhatja a projekt negatív értékelés ellenére történő megvalósítását; más azonban a helyzet, ha a védett természeti terület, amelyet a projekt érinthet, elsődleges fontosságú természetes élőhelytípust foglal magában vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál. Ilyenkor kizárólag az érintett tagállam villamosenergia‑ellátásának megszakadásával fenyegető, valós és súlyos veszély elhárításának a szükségessége képezhet az ezen irányelv értelmében vett, közbiztonsággal kapcsolatos okon alapuló igazolást. Végül a Bíróság kimondta: valamely nemzeti bíróság, amennyiben a belső jog lehetővé teszi, kivételesen fenntarthatja a 2011/92 és a 92/43 irányelv által előírt kötelezettségek megsértésével elfogadott, az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló intézkedések joghatásait, ha a joghatások e fenntartását az érintett tagállam villamosenergia‑ellátásának megszakadásával fenyegető, valós és súlyos veszély elhárításának szükségességéhez kapcsolódó kényszerítő megfontolások igazolják, és e veszélyt más eszközökkel és alternatív megoldásokkal – többek között a belső piac keretében – nem lehetne elhárítani. A joghatások fenntartása csupán az említett jogellenesség megszüntetéséhez szigorúan szükséges időtartamra terjedhet ki.


1      A 2013. május 13‑i 2013/17/EU tanácsi irányelvvel (HL 2013. L 158., 193. o.) módosított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21‑i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.).


2      Az egyes köz‑ és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13‑i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 26., 1. o.).