Kanne 13.4.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-44/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus vastaajan velvoittamisesta maksamaan kantajalle korvaus vahingoista, jotka ovat väitetysti aiheutuneet kantajalle komission asiantuntijalääkärin kantajan lääkärille esittämästä pyynnöstä saada tietoja

Vaatimukset

on todettava, ettei päätöksellä, jolla kantajan 6.3.2010 päivättyyn kirjeeseen sisältyvä pyyntö evättiin, ole oikeudellista perustaa, ja toissijaisesti päätös on kumottava sen muodosta riippumatta

tarpeellisin osin on todettava, että toimenpiteellä, jolla vastaaja hylkäsi 3.9.2010 päivätyn valituksen, ei ole oikeudellista perustaa, ja toissijaisesti toimenpide on kumottava sen muodosta riippumatta

tarpeellisin osin on todettava, että lääkäri M., joka on komission virkamies, a) pyysi lääkäri U:lta tietoa siitä, käyttääkö kantaja "psyykelääkitystä" (neuroleptit, masennuslääkkeet) ja minkälaista muuta hoitoa kantaja saa ja b) ilmoitti lääkäri U:lle, että "kaikkiin Euroopan komission virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti ZZ on virallisesti asunut Brysselissä 10.4.2002 alkaen eikä Angolassa, kuten hänen esimiestensä päätöksestä - - ja potilaallenne annetusta virallisesta ilmoituksesta ilmenee".

tarpeellisin osin on hyväksyttävä kantajan väite siitä, että kaikki toimenpiteet, joista on aiheutunut vahinkoa, ovat lainvastaisia ja näin on erityisesti, kun niitä tarkastellaan kokonaisuutena

tarpeellisin osin on todettava, että kaikki toimenpiteet, joista on aiheutunut vahinkoa, ovat lainvastaisia ja näin on erityisesti, kun niitä tarkastellaan kokonaisuutena

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle viipymättä 10 000 euroa 10 prosentin vuotuisine pääomitettuine korkoineen 5.7.2010 alkaen tai virkamiestuomioistuimen asianmukaisena pitämä summa kaikkine muine huomioon otettavine seikkoineen korvauksena kantajalle aiheutuneista vahingoista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________