Sag T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – ugyldighedsbegæring – EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen INTERTOPS – varemærke, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed – artikel 7, stk. 1, litra f), og artikel 7, stk. 2, samt artikel 51 i forordning (EF) nr. 40/94«

Sammendrag af dom

EF-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – absolutte ugyldighedsgrunde – varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed – bedømmelse alene på grundlag af en vurdering af selve varemærket i relation til de omhandlede varer og tjenesteydelser – omstændigheder vedrørende varemærkeindehaverens adfærd – ikke relevante

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra f)]

For at bedømme, om et EF-varemærke er i strid med den offentlige orden eller sædelighed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94, hvilket i henhold til forordningens artikel 51, stk. 1, litra a), kan medføre, at varemærket erklæres ugyldigt, er det selve varemærket – dvs. tegnet i relation til varerne eller tjenesteydelserne, sådan som de fremgår ved registreringen af varemærket – der skal vurderes. Det følger således af en sammenholdelse af de forskellige litra i artikel 7, stk. 1, at de vedrører varemærkets egentlige egenskaber og ikke omstændigheder vedrørende varemærkeindehaverens adfærd.

Det følger heraf, at den omstændighed, at det er forbudt for indehaveren af et EF-varemærke at udbyde de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og reklamere for dem i en medlemsstat, imidlertid på ingen måde kan anses for at have forbindelse med dette varemærkes egentlige egenskaber i nævnte fortolknings forstand. Denne omstændighed kan følgelig ikke medføre, at selve varemærket kommer i strid med den offentlige orden eller sædelighed.

(jf. præmis 27-29)