Prasība, kas celta 2022. gada 11. martā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-197/22)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. Gattinara un E. Sanfrutos Cano)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

1)    konstatēt, ka, neveikdama pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir ievērotas vērtības, kas ir norādītas Padomes Direktīvas 98/93/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (OV 1998, L 330, 32. lpp.) I pielikuma B daļā,

-    saistībā ar arsēna koncentrācijas līmeni Bagnoregio pašvaldībā kopš 2018. gada, Civitella d’Agliano pašvaldībā – 2018. gada pirmajā pusgadā, 2019. gada otrajā pusgadā un kopš 2020. gada, izņemot 2021. gada otro pusgadu, Fabrica di Roma pašvaldībā – 2013. gadā un kopš 2015. gada, Farnese pašvaldībā – 2013. gadā un pēc tam kopš 2018. gada, Ronciglione pašvaldībā – 2013. gadā, pēc tam 2018. gada pirmajā pusgadā un 2019. gada pirmajā pusgadā, un tad kopš 2020. gada, Tuscania pašvaldībā kopš 2018. gada, izņemot 2019. gada pirmo pusgadu, un

-    saistībā ar fluorīda koncentrācijas līmeni Bagnoregio pašvaldībā no 2018. gada līdz 2019. gada pirmajam pusgadam un Fabrica di Roma pašvaldībā – 2018. gadā, 2019. gada pirmajā pusgadā un 2021. gada otrajā pusgadā,

Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai izriet no Direktīvas 98/83/EK 4. panta 1. punkta un I pielikuma B daļas kombinētajām normām,

2)    un ka, cik vien iespējams drīz neveikdama pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai atjaunotu ūdens kvalitāti Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione un Tuscania pašvaldībās saistībā ar arsēna koncentrācijas līmeni un Bagnoregio un Fabrica di Roma pašvaldībās saistībā ar fluorīda koncentrācijas līmeni, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumu, kas tai ir noteikti saskaņā ar Direktīvas 98/83/EK 8. panta 2. punktu;

3)    piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo prasības pamatu Komisija apgalvo, ka, nenodrošinādama atbilstību vērtībām, kas attiecībā uz arsēnu un fluorīdu ir norādītas Direktīvas 98/83/EK I pielikuma B daļā, Itālijas Republika neesot izpildījusi pienākumu, kas tai izriet no šīs direktīvas 4. panta 1. punkta un I pielikuma. Konkrētāk, saistībā ar arsēna koncentrācijas vērtību šāds pārkāpums attiecas uz Bagnoregio pašvaldību kopš 2018. gada, Civitella d’Agliano pašvaldību – 2018. gada pirmajā pusgadā, 2019. gada otrajā pusgadā un kopš 2020. gada, izņemot 2021. gada otro pusgadu, Fabrica di Roma pašvaldību – 2013. gadā un kopš 2015. gada, Farnese pašvaldību – 2013. gadā un pēc tam kopš 2018. gada, Ronciglione pašvaldību – 2013. gadā un pēc tam 2018. gada pirmajā pusgadā, 2019. gada pirmajā pusgadā un pēc tam kopš 2020. gada, Tuscania pašvaldību – kopš 2018. gada, izņemot 2019. gada pirmo pusgadu. Minētie pārkāpumi joprojām turpinās. Saistībā ar fluorīda koncentrācijas vērtību tā pienākuma neizpilde, kas izriet no minētās direktīvas 4. panta 1. punkta un tās I pielikuma, attiecas uz Bagnoregio pašvaldību no 2018. gada līdz 2019. gada pirmajam pusgadam un Fabrica di Roma pašvaldību – 2018. gadā, 2019. gada pirmajā pusgadā un 2021. gada otrajā pusgadā.

Ar otro prasības pamatu Komisija uzskata, ka, cik vien iespējams drīz neveikdama pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai atjaunotu ūdens kvalitāti Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione un Tuscania pašvaldībās saistībā ar arsēna koncentrācijas līmeni un Bagnoregio un Fabrica di Roma pašvaldībās saistībā ar fluorīda koncentrācijas līmeni, Itālijas Republika neesot izpildījusi pienākumu, kas tai ir noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 8. panta 2. punktu.

____________