C_2016364ET.01003001.xml

3.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 364/30


Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 18. juuli 2016. aasta otsus –  SD (*1) versus EUIPO

(Kohtuasi F-48/15) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - 2013. aasta hindamine - Hindamisaruanne - Ilmne hindamisviga - Taastamiskava - Huve kahjustav akt - Vastuvõetavus))

(2016/C 364/34)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: SD (*1) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: A. Lukošiūtė)

Ese

Nõue tühistada hageja 2013. aasta hindamisaruanne ja selle alusel koostatud järelejõudmiskava, ning nõue mõista välja hüvitis väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju eest.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta  SD (*1) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kohtukulud.


(*1)  Teave on kustutatud või asendatud seoses isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsusega.

(1)  ELT C 190, 8.06.2015, lk 36.