Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 21. maijā iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA”/Latvijas Zinātnes padome

(lieta C-318/21)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā apgabaltiesa

Pamatlietas puses

Prasītāja: SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA”

Atbildētāja: Latvijas Zinātnes padome

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu1 , 2. panta 83. punkts ir iztulkojams tādējādi, ka par pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju ir uzskatāms subjekts (piemēram, universitāte vai pētniecības institūts, tehnoloģiju pārneses aģentūra, inovācijas starpnieks, uz pētniecību orientētas fiziskas vai virtuālas sadarbības subjekts), kura viens no darbības mērķiem ir neatkarīgi veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi vai plaši izplatīt šādu darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā, bet kura lielākā daļa no paša gūtā finansējuma ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības?

Vai ir pamatoti piemērot prasību par saimnieciskās un nesaimnieciskās darbības finansējuma (ienākumu un izdevumu) proporciju, lai konstatētu subjekta atbilstību Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 2. panta 83. punktā noteiktai prasībai par subjekta darbības galveno mērķi neatkarīgi veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi vai plaši izplatīt šādu darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, tad kādam ir jābūt saimniecisko un nesaimniecisko darbību finansējuma procentuālajam sadalījumam, lai noteiktu, ka subjekta galvenais mērķis ir neatkarīgi veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi vai plaši izplatīt šādu darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā?

Vai Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 2. panta 83. punktā ietvertais nosacījums par to, ka uzņēmumiem, kas var izšķiroši ietekmēt projekta iesniedzēju, piemēram, būdami tā akcionāri vai dalībnieki, nedrīkst būt privileģēta piekļuve šā subjekta radītajiem rezultātiem, ir saprotams tādejādi, ka projekta iesniedzēja dalībnieki vai akcionāri var būt gan fiziskas vai juridiskas personas, kuru mērķis ir peļņas gūšana (tajā skaitā, sniedzot izglītības pakalpojumus par atlīdzību), gan personas, kas nodibinātas bez peļņas gūšanas nolūka (piemēram, kā biedrība vai nodibinājums)?

____________

1 OV 2014, L 187, 1. lpp.