Spojeni predmeti C-316/16 i C-424/16

B
protiv
Land Baden-Württemberg

i

Secretary of State for the Home Department
protiv
Franca Vomera

(zahtjevi za prethodnu odluku koje su uputili Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg i Supreme Court of the United Kingdom)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Europske unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38/EZ – Članak 28. stavak 3. točka (a) – Pojačana zaštita od protjerivanja – Uvjeti – Pravo na stalni boravak – Boravak u državi članici domaćinu tijekom deset godina koje prethode odluci o protjerivanju s područja predmetne države članice – Razdoblje izdržavanja kazne zatvora – Posljedice kontinuiteta boravka od deset godina – Odnos s ukupnim ocjenjivanjem integracijske veze – Trenutak u kojem se provodi navedeno ocjenjivanje i kriteriji koje pritom treba uzeti u obzir”

Sažetak – Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. travnja 2018.

1.        Građanstvo Unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38 – Ograničenje pravâ ulaska i boravka u svrhu zaštite javnog poretka ili javne sigurnosti – Zaštita od protjerivanja – Uvjet – Boravak tijekom deset godina koje prethode odluci o protjerivanju – Uvjet za primjenu – Zainteresirana osoba koja ima pravo na stalni boravak

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/38, čl. 16., čl. 28. st. 2. i st. 3. t. (a))

2.        Građanstvo Unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38 – Ograničenje pravâ ulaska i boravka u svrhu zaštite javnog poretka ili javne sigurnosti – Zaštita od protjerivanja – Uvjet – Boravak tijekom deset godina koje prethode odluci o protjerivanju – Razdoblje kontinuiranog boravka izračunano unatrag od datuma odluke o protjerivanju

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/38, čl. 28. st. 3. t. (a))

3.        Građanstvo Unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38 – Ograničenje pravâ ulaska i boravka u svrhu zaštite javnog poretka ili javne sigurnosti – Zaštita od protjerivanja – Uvjet – Prekid kontinuiteta boravka u državi članici domaćinu razdobljem izdržavanja kazne zatvora – Razdoblje kontinuiranog boravka od deset godina koje prethodi razdoblju izdržavanja kazne zatvora – Ukupno ocjenjivanje integracijske veze s državom članicom

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/38, čl. 28. st. 3. t. (a))

4.        Građanstvo Unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38 – Ograničenje pravâ ulaska i boravka u svrhu zaštite javnog poretka ili javne sigurnosti – Zaštita od protjerivanja – Uvjet – Boravak tijekom deset godina koje prethode odluci o protjerivanju – Trenutak ocjenjivanja – Datum donošenja odluke o protjerivanju

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/38, čl. 27. st. 2. podst. 2. i čl. 28. st. 3. t. (a))

1.      Članak 28. stavak 3. točku (a) Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljanju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ treba tumačiti na način da je ostvarivanje zaštite od protjerivanja s državnog područja predviđene u navedenoj odredbi uvjetovano time da dotična osoba ima pravo na stalni boravak u smislu članka 16. i članka 28. stavka 2. te direktive.

(t. 61. i t. 1. izreke)

2.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 64.-66.)

3.      Članak 28. stavak 3. točku (a) Direktive 2004/38 treba tumačiti na način da u slučaju građanina Unije koji je na izdržavanju kazne oduzimanja slobode i protiv kojeg je donesena odluka o protjerivanju, uvjet da je „boravio u državi članici domaćinu tijekom prethodnih deset godina” određen tom odredbom može biti ispunjen ako ukupno ocjenjivanje situacije dotične osobe kojim se u obzir uzimaju sve relevantne okolnosti dovede do zaključka da, unatoč tom oduzimanju slobode, integracijske veze koje dotičnu osobu povezuju s državom članicom domaćinom nisu bile prekinute. U te okolnosti potpadaju osobito jačina integracijskih veza uspostavljenih s državom članicom domaćinom prije nego što je dotičnoj osobi oduzeta sloboda, narav kaznenog djela koje opravdava razdoblje oduzimanja slobode na koje je osuđen i okolnosti u kojima je ono počinjeno te ponašanje dotične osobe tijekom razdoblja oduzimanja slobode.

(t. 83. i t. 2. izreke)

4.      Članak 28. stavak 3. točku (a) Direktive 2004/38 treba tumačiti na način da pitanje ispunjava li osoba uvjet „borav[ka] u državi članici domaćinu tijekom prethodnih deset godina”, u smislu navedene odredbe, treba ocjenjivati na datum kada je donesena prva odluka o protjerivanju.

(t. 95. i t. 3. izreke)