WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(w składzie jednego sędziego)

z dnia 15 października 2014 r.

Sprawa F‑15/14

Evert Anton De Bruin

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Urzędnik na okresie próbnym – Artykuł 34 regulaminu pracowniczego – Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające, że praca urzędnika na okresie próbnym nie spełnia wymagań – Przedłużenie okresu próbnego – Zwolnienie po okresie próbnym – Powody zwolnienia z pracy – Wyniki pracy – Szybkość wykonywanej pracy – Oczywiste błędy w ocenie – Nieprawidłowości w postępowaniu – Termin wyznaczony komitetowi ds. sprawozdań do wydania opinii

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której E.A. De Bruin żąda, w pierwszej kolejności, stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r., na podstawie której został zwolniony z pracy po okresie próbnym i w konsekwencji przywrócenia do pracy w Parlamencie, jak również, pomocniczo, w wypadku, gdyby przywrócenie do pracy okazało się niemożliwe, zasądzenia od pozwanej instytucji kwoty 45 000 EUR wraz z odsetkami tytułem naprawienia szkody, jaką twierdzi, że poniósł w związku z rzekomo niezgodnym z prawem zwolnieniem z pracy.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. E.A. De Bruin pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Decyzja o oddaleniu – Uwzględnienie zawartego w niej uzasadnienia

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny – Decyzja o niepowołaniu urzędnika na okresie próbnym na czas nieokreślony – Decyzja o zwolnieniu z pracy urzędnika powołanego na czas nieokreślony – Różny charakter prawny – Podlegające uwzględnieniu odpowiednie elementy oceny

(regulamin pracowniczy, art. 34)

3.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny – Ocena wyników – Ocena przydatności urzędnika na okresie próbnym – Pomyślne przejście konkursu niestanowiące okoliczności mogącej wiązać administrację w ramach jej oceny

(regulamin pracowniczy, art. 34)

4.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny – Ocena wyników – Ocena przydatności urzędnika na okresie próbnym – Uznanie administracyjne – Urzędnik na okresie próbnym w obszarze tłumaczeń

(regulamin pracowniczy, art. 34)

5.      Urzędnicy – Stanowisko – Stanowisko tłumacza – Umiejętności wymagane pod względem dochowania terminów tłumaczeń

6.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny – Warunki przebiegu – Ostrzeżenie

(regulamin pracowniczy, art. 34)

7.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Okres próbny – Sprawozdanie z okresu próbnego – Sporządzenie drugiego sprawozdania – Sprawozdanie obejmujące okres trzech miesięcy – Dopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 34)

1.      Z uwagi na rozwojowy charakter postępowania poprzedzającego wniesienie skargi uzasadnienie zawarte w decyzji oddalającej zażalenie należy również brać pod uwagę przy badaniu zgodności z prawem pierwotnego aktu niekorzystnego, gdyż przyjmuje się, że uzasadnienie to stanowi uzupełnienie omawianego aktu.

(zob. pkt 35)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Mocová/Komisja, F‑41/11, EU:F:2012:82, pkt 21

2.      Laureat konkursu zatrudniony jako urzędnik na okresie próbnym może zostać powołany na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy pomyślnie przejdzie okres próbny przewidziany w art. 34 regulaminu pracowniczego i w tym zakresie, do organu powołującego należy zapewnienie mu właściwych warunków materialnych oraz wsparcia w pełnieniu przez niego obowiązków.

W sytuacji gdy po zakończeniu okresu próbnego okaże się, że praca urzędnika na okresie próbnym w oczywisty sposób nie spełnia wymagań w rozumieniu art. 34 ust. 2 regulaminu pracowniczego albo że nie wykazał się on wystarczającymi kwalifikacjami zawodowymi do powołania w rozumieniu art. 34 ust. 3 akapit trzeci regulaminu pracowniczego, zostaje on zwolniony. Taka decyzja o niepowołaniu na czas nieokreślony różni się przez swój charakter od decyzji o zwolnieniu z pracy w ścisłym znaczeniu osoby powołanej na urzędnika na czas nieokreślony. O ile w tym ostatnim przypadku wymagane jest szczegółowe badanie powodów uzasadniających rozwiązanie powstałego już stosunku pracy, o tyle przy decyzjach dotyczących powołania na czas nieokreślony urzędników na okresie próbnym badanie powinno mieć charakter ogólny i dotyczyć istnienia wszystkich pozytywnych lub negatywnych okoliczności, ujawnionych w trakcie okresu próbnego, wykazujących, że powołanie urzędnika na okresie próbnym na czas nieokreślony leży w interesie służby.

(zob. pkt 42, 45)

Odesłanie

Trybunał, wyrok Tréfois/Trybunał Sprawiedliwości, 290/82, EU:C:1983:334, pkt 24, 25

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok BW/Komisja, F‑2/11, EU:F:2012:194, pkt 78

3.      Ani decyzja komisji konkursowej o wpisaniu osoby na listę rezerwy kadrowej czy do konkretnej grupy osiągnięć na tej liście, ani publikacja tej listy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie stanowią aktów uprawniających tę osobę do powołania na urzędnika. Decyzja komisji konkursowej uchwalająca listę rezerwy kadrowej nie przyznaje bowiem laureatom konkursu prawa do powołania na urzędnika, lecz wyłącznie stwarza po ich stronie taką możliwość.

W tym względzie w wypadku powołania laureata na urzędnika na okresie próbnym zainteresowany nie może, w obliczu negatywnego sprawozdania z okresu próbnego, powoływać się na pomyślne złożenie egzaminów konkursowych w celu wykazania rzekomo niespójnego czy mało wiarygodnego charakteru dokonanych przez organ powołujący ocen pracy wykonywanej w zwykłych warunkach pracy w instytucji. Po zakończeniu okresu próbnego wspomniany organ postanawia bowiem o powołaniu urzędnika na okresie próbnym na czas nieokreślony, przy czym nie jest związany ocenami dokonanymi podczas naboru czy grupą osiągnięć na liście rezerwy kadrowej, w której znalazł się zainteresowany, lecz wyłącznie poprzez dokonanie osądu, na podstawie kompleksowej oceny umiejętności i zachowania urzędnika na okresie próbnym, w kwestii tego, czy urzędnik na okresie próbnym zasługuje na powołanie na czas nieokreślony na stanowisko, do którego aspiruje.

(zob. pkt 53, 54)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok Luxem/Komisja, T-306/04, EU:T:2005:326, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Da Silva Pinto Branco/Trybunał Sprawiedliwości, F-52/09, EU:F:2010:98, pkt 59

4.      Szeroki zakres uznania organu powołującego w ocenie umiejętności i jakości pracy urzędnika na okresie próbnym pod kątem interesu służby wymaga właśnie, aby do każdej instytucji należało określenie poziomu jakości i szybkości świadczenia pracy przez jej urzędników, szczególnie w takiej dziedzinie jak tłumaczenia, nie naruszając przepisów regulaminu pracowniczego. Tym samym nie można powierzyć rzekomo niezależnej osobie trzeciej zadania polegającego na zastąpieniu instytucji w określeniu standardu jakości, jakiego można oczekiwać od urzędnika na okresie próbnym.

W tym względzie, jeśli chodzi o ocenę wyników pracy urzędnika na okresie próbnym powołanego na stanowisko tłumacza, organ powołujący nie może być związany uwagami przekazanymi przez spółkę prywatną, nawet jeśli specjalizuje się ona w tłumaczeniach. Taki bowiem podmiot, któremu pojęcie interesu europejskiej służby publicznej jest skądinąd zasadniczo obce, nie może zastąpić instytucji w postrzeganiu tego, co powinno stanowić wymogi jakości instytucji Unii. Z kolei dana instytucja może skutecznie powoływać się na analizę tłumaczeń wykonanych przez zainteresowanego, o którą zabiegał komitet ds. sprawozdań, ponieważ należy to do wykonywania kompetencji oceny omawianego organu w tym zakresie.

Ponadto, nawet jeśli przyjąć, że istnieje wiele dopuszczalnych sposobów przetłumaczenia tego samego tekstu, to określone powtarzające się błędy, takie jak dotyczące interpunkcji czy gramatyki oraz pewne pominięcia w tekście nie mogą z uwagi na swój charakter zostać uznane za część swobody w stylu tłumaczenia związanej z każdą pracą tłumaczeniową.

Wreszcie, co się tyczy regularnej interwencji rewizorów w proces tłumaczeń, ich istnienie nie może mieć wpływu na oczekiwany poziom jakości początkowych tłumaczeń poddawanych ich rewizji. Taki bowiem argument po pierwsze, sprowadzałby się do akceptacji tego, że urzędnicy na okresie próbnym zostają, mimo marnie wykonywanych zadań, powołani na stanowisko tłumaczy z tym uzasadnieniem, że rewizorzy mogą zaradzić ich brakom, a po drugie, pomija okoliczność, że ogólnie od każdego tłumacza, w szczególności po okresie próbnym, oczekuje się, że może on również być w stanie, w niedługiej perspektywie, tłumaczyć teksty, które niekoniecznie będą podlegać systematycznej interwencji rewizorów.

(zob. pkt 57, 59–61)

5.      Jako administrator tłumacz powinien być w stanie zdawać sobie sprawę ze zbliżającego się upływu terminu tłumaczenia dokumentu, który ma za zadanie przetłumaczyć, i dlatego nie może się zasłaniać ewentualnym błędem popełnionym przez osobę należącą do kategorii asystentów, zanim dokument do niego trafił.

(zob. pkt 72)

6.      Prawo urzędnika na okresie próbnym do świadczenia pracy w tym okresie w prawidłowych warunkach jest wystarczająco zagwarantowane poprzez ostrzeżenie, pisemne lub ustne, pozwalające mu w stosownym czasie na dostosowanie i poprawę pracy według wymogów służby.

W tym względzie, gdyby takie ostrzeżenie było formułowane na zbyt zaawansowanym etapie okresu próbnego, to traciłoby swą rację bytu, ponieważ nie pozwalałoby już zainteresowanemu na dostosowanie jakości i szybkości pracy celem wykazania, na koniec okresu próbnego, umiejętności zawodowych mogących uzasadniać powołanie.

Natomiast działanie organu powołującego w postaci ostrzeżenia urzędnika na okresie próbnym dwa miesiące po rozpoczęciu pełnienia przez niego obowiązków wpisuje się w pełni w obowiązki, jakie na nim spoczywają z tytułu zasady dobrej administracji i obowiązku staranności.

(zob. pkt 77–79)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok Rozand-Lambiotte/Komisja, T‑96/95, EU:T:1997:25, pkt 100, 102

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyroki: Doktor/Rada, F‑73/07, EU:F:2008:42, pkt 36; Giannini/Komisja, F‑49/08, EU:F:2009:76, pkt 84

7.       Co się tyczy drugiego sprawozdania z okresu próbnego obejmującego zadania zawodowe wykonane przez urzędnika na okresie próbnym w blisko trzymiesięcznym okresie od daty wydania decyzji organu powołującego w sprawie przedłużenia okresu próbnego do dnia sporządzenia tego sprawozdania, to taki termin jest wystarczający, aby sprawdzić, czy wspomniany urzędnik na okresie próbnym poprawił jakość wykonywanej przez siebie pracy po to, by mógł ubiegać się o powołanie.

Ponadto, jeśli komitet ds. sprawozdań uzna, że termin ten stanowi przeszkodę w sporządzeniu opinii zgodnej z wymogami regulaminu pracowniczego, może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dodatkowego terminu.

(zob. pkt 96, 98)