Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) 30. oktobra 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA/Agenzia delle Entrate

(Zadeva C-573/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria provinciale di Parma

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Casa di Cura Città di Parma SpA

Tožena stranka: Agenzia delle Entrate

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali obstaja neskladje med nacionalno zakonodajo in pravom [Evropske unije] ter, natančneje, med členoma 19, peti odstavek, in 19a uredbe predsednika Republike 633/72 (to so nacionalni predpisi, s katerimi je urejen mehanizem t. i. pro-rata neodbitnosti DDV), na eni strani, ter členom 17(2)(a) Direktive ES št. 388 z dne 17. maja 19771 na drugi?

Ali je neenako obravnavanje, ki obstaja med italijanskimi zdravstvenimi izvajalci, ki štejejo za „končne potrošnike“ (ki jih bremeni DDV), in zdravstvenimi izvajalci drugih držav članic Evropske unije (Belgija, Bolgarija, Nemčija, Grčija, Francija in Španija), ki štejejo za „vmesne gospodarske subjekte“ (s pravico do odbitka DDV), [v skladu s pravom Unije]?

Ali obstaja neenako obravnavanje glede sistema DDV med različnimi državami članicami Evropske unije, glede na to, da so za razliko od oprostitve DDV, ki se uporablja v Italiji, enake zdravstvene storitve v drugih državah članicah Evropske unije (Belgija, Bolgarija, Nemčija, Grčija, Francija in Španija) predmet DDV, zaradi česar se za enake zdravstvene storitve uporabljajo različne stopnje DDV in zato različna pravica do odbitka DDV?

Ali je neenakost, ki obstaja med italijanskimi zdravstvenimi izvajalci (vključno s Casa di Cura Città di Parma) in izvajalci iz drugih držav članic Evropske unije (Belgija, Bolgarija, Nemčija, Grčija, Francija in Španija) – glede na to, da so storitve zadnjenavedenih predmet davka na dodano vrednost in imajo zato, za razliko od italijanskih zdravstvenih izvajalcev, ustrezno pravico do odbitka in/ali povračila DDV, plačanega za dobave – [v skladu s pravom Evropske unije]?

____________

1     Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL 1977, L 145, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).