2021. június 3-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

(C-342/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal meghatalmazottak)

Alperes: Szlovák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Szlovák Köztársaság – mivel 2005 óta rendszeresen és tartósan túllépte a PM10 napi határértékeit az SKBB01 Banskobystrický kraj (besztercebányai területi egység, Szlovákia) zónában (2016 kivételével) és az SKKO0 Košice (Kassa, Szlovákia) agglomerációban (2009, 2015 és 2016 kivételével) – nem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 13. cikke (1) bekezdésének és XI. melléklet együttesen értelmezett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit;

állapítsa meg, hogy a Szlovák Köztársaság – mivel nem írt elő megfelelő intézkedéseket a levegőminőségi tervekben annak érdekében, hogy az SKBB01 Banskobystrický kraj (besztercebányai területi egység, Szlovákia) zónában, az SKKO0.1 Košice (Kassa, Szlovákia) agglomerációban és a SKKO02 Košický kraj (kassai területi egység, Szlovákia) zónában a lehető legrövidebb legyen az az időszak, amely alatt az értékeket nem érik el – nem teljesítette a 2008/50/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdése második albekezdésének és a XV. mellékletének együttesen értelmezett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit;

a Szlovák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2008/50/EK irányelv meghatározza a PM10 napi koncentrációra vonatkozó határértékét (50 μg/m³). A napi koncentrációs értéket egy naptári évben legfeljebb 35 alkalommal szabad túllépni. A Szlovák Köztársaság rendszeresen és folyamatosan megsértette a 2008/50 irányelv 13. cikkének (1) bekezdését a Banskobystrický kraj (besztercebányai területi egység, Szlovákia) és a kassai agglomeráció (Kassa, Szlovákia) területén, amint az az irányelv 27. cikke alapján a Szlovák Köztársaság által benyújtott éves levegőminőségi jelentésekből kitűnik.

A 2008/50/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése arról is rendelkezik, hogy amennyiben egy adott övezetben vagy agglomerációban a környezeti levegőben egy vagy több szennyező anyag szintje meghaladja a határértékeket, a tagállamok biztosítják, hogy a XI. mellékletben meghatározott vonatkozó határértékeknek való megfelelés elérése érdekében levegőminőségi terveket dolgozzanak ki az adott övezetekre és agglomerációkra vonatkozóan. Ha olyan határértékeket lépnek túl, amelyek esetében a teljesítésre vonatkozó határidő lejárt, a levegőminőségi terveknek megfelelő intézkedéseket kell előírniuk annak biztosítására, hogy a meg nem felelés időtartama a lehető legrövidebb legyen. A Bizottság azt állítja, hogy a Szlovák Köztársaság nem teljesítette azon kötelezettségét, hogy a Banskobystrický kraj (besztercebányai területi egység, Szlovákia), Košický kraj (kassai területi egység, Szlovákia) és a kassai agglomeráció (Kassa, Szlovákia) zónákra vonatkozó határérték-túllépések tekintetében olyan levegőminőségi terveket készítsen, amelyek megfelelő intézkedéseket állapítanak meg annak érdekében, hogy a meg nem felelés időtartama a lehető legrövidebb legyen. Ez a jogsértés azonban már abból a tényből is kitűnik, hogy a Szlovák Köztársaság e két övezetben és egy agglomerációban a PM10 napi határértékének túllépésével rendszeresen és tartósan megsértette a 13. cikk (1) bekezdését. Ezenfelül az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének megsértése nem megfelelő levegőminőségi tervekre, a levegőminőségi stratégia elégtelenségére, a kiegészítő intézkedések hiányára és a szlovák szabályozás hiányosságaira is visszavezethető.

____________

1 HL 2008. L 152., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 346., 62. o.