Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) den 4. februar 2021 – SIA »PRODEX« mod Valsts ieņēmumu dienests

(Sag C-72/21)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i hovedsagen

Sagsøger i første instans og kassationsappellant: SIA »PRODEX«

Sagsøgt i første instans og kassationsindstævnt: Valsts ieņēmumu dienests

Præjudicielle spørgsmål

Skal den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 1 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 2 af 27. september 2011, fortolkes således, at den kombinerede nomenklaturs underpos. 4418 20 kan omfatte rammer til døre og dørtærskler som separate varer?

Kan den kombinerede nomenklaturs underpos. 4418 20 – henset til bestemmelse 2, litra a), første punktum, i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur, i del I, afsnit I, punkt A., i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif – også omfatte ufærdige rammer til døre, dørplader og dørtærskler, såfremt disse fremtræder som i det væsentlige komplette og færdige rammer til døre og dørtærskler?

Skal de plader og rammelister af træ, der er omtvistede i hovedsagen, som fremtræder med en dekorativ profil og behandling, der objektivt set godtgør, at de er beregnet til fremstilling af døre, rammer dertil, samt dørtærskler, men som inden monteringen af døren skal afskæres for at justere deres længde, og som skal forsynes med placeringer til beslag og, om nødvendigt, til hængsler og til låse, tariferes i underpos. 4418 20 eller, afhængig af de konkrete plader og rammelisters karakteristika, i den kombinerede nomenklaturs underpos. 4411 og 4412?

____________

1     EFT 1987, L 256, s. 1.

2     Kommissionens forordninger (EU) nr. 1006/2011 af 27.9.2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT 2011, L 282 s. 1).