Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2018 – Αυστρία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-356/15)1

[Κρατικές ενισχύσεις – Ενίσχυση που προτίθεται να χορηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο υπέρ της μονάδας C του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Hinkley Point – Σύμβαση επί διαφοράς, συμφωνία με τον Υφυπουργό (Secretary of State Agreement) και εγγύηση πιστώσεων – Απόφαση που κηρύσσει την ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά – Άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, ΣΛΕΕ – Σκοπός γενικού συμφέροντος – Προώθηση της πυρηνικής ενέργειας – Ανάγκη κρατικής παρέμβασης – Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις – Καθορισμός του στοιχείου ενισχύσεως – Αναλογικότητα – Επενδυτική ενίσχυση – Λειτουργική ενίσχυση– Δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων – Διαδικασία συνάψεως δημοσίων συμβάσεων. – Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Δημοκρατία της Αυστρίας (εκπρόσωποι: αρχικά C. Pesendorfer και M. Klamert, στη συνέχεια G. Hesse και M. Fruhmann, επικουρούμενοι από τον H. Kristoferitsch, δικηγόρο)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: É. Gippini Fournier, R. Sauer, T. Maxian Rusche και P. Němečková)

Παρεμβαίνον υπέρ της προσφεύγουσας: Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (εκπρόσωποι: D. Holderer, επικουρούμενος από τον P. Kinsch, δικηγόρο)

Παρεμβαίνουσες υπέρ της καθής: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek, T. Müller και J. Vláčil), Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: αρχικά G. de Bergues, D. Colas και J. Bousin, στη συνέχεια D. Colas και J. Bousin), Ουγγαρία (εκπρόσωποι: αρχικά M. Fehér και M. Bóra, στη συνέχεια B. Sonkodi, κατόπιν A. Steiner, επικουρούμενοι από τον P. Nagy, δικηγόρο, και τέλος A. Steiner), Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωπος: B. Majczyna), Ρουμανία (εκπρόσωποι: αρχικά R. Radu και M. Bejenar, στη συνέχεια M. Bejenar και C.-R. Canţăr), Σλοβακική Δημοκρατία (εκπρόσωπος: B. Ricziová, agent), και Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εκπρόσωποι: αρχικά C. Brodie και S. Brandon, στη συνέχεια C. Brodie, S. Simmons και M. Holt, κατόπιν C. Brodie, S. Simmons και D. Robertson, στη συνέχεια C. Brodie και D. Robertson, κατόπιν C. Brodie και τέλος C. Brodie και Z. Lavery, επικουρούμενοι από τους T. Johnston, barrister, και A. Robertson, QC)

Αντικείμενο

Προσφυγή δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για την ακύρωση της αποφάσεως (ΕΕ) 2015/658 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το μέτρο ενίσχυσης SA.34947 (2013/C) (πρώην 2013/N) που προτίθεται να εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό τη στήριξη του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Hinkley Point C (ΕΕ 2015, L 109, σ. 44), με την οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτό το μέτρο ενίσχυσης είναι σύμφωνο με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, ΣΛΕΕ και επέτρεψε την εφαρμογή του.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)    Απορρίπτει την προσφυγή.

2)    Η Δημοκρατία της Αυστρίας φέρει τα έξοδά της, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3)    Η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Ουγγαρία, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Ρουμανία, η Σλοβακική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας φέρουν τα έξοδά τους.

____________

1 EE C 337 της 12.10.2015.