Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 28. mája 2021 – A1 a A2/I

(vec C-352/21)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: A1 a A2

Žalovaná: I

Prejudiciálna otázka

Musí sa článok 15 ods. 5 nariadenia Brusel I1 v spojení s článkom 16 ods. 5 uvedeného nariadenia vykladať v tom zmysle, že poistenie rekreačných plavidiel, ktoré sa nepoužívajú na obchodné účely, patrí do výnimky stanovenej v článku 16 ods. 5 uvedeného nariadenia, a je preto poistná zmluva, ktorá obsahuje dohodu o voľbe súdu odchyľujúcu sa od pravidla stanoveného v článku 11 uvedeného nariadenia, platná podľa článku 15 ods. 5 uvedeného nariadenia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).