Προσφυγή-αγωγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2012 – ΖΖ κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-107/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: L. Levi, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως της ΕΤΕπ περί μη υπολογισμού των επανεκτιμηθέντων συνταξίμων ετών του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τη σιωπηρή απόφαση περί απορρίψεως της από 10 Ιουλίου 2011 αιτήσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος, με την οποία ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προβεί στον υπολογισμό των επανεκτιμηθέντων συνταξίμων ετών του και, περαιτέρω, να καταβάλει το αντιστοιχούν στην επανεκτίμηση αυτή ποσό·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναγνωρίσει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα επανεκτίμηση των συνταξίμων ετών του αντιστοιχούσα σε 6 έτη και 1 μήνα συμπληρωματικών ετών ασφαλίσεως·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να καταβάλει το προσωρινώς υπολογιζόμενο ex aequo et bono ποσό των 5 000 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα δικαστικά έξοδα.