Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. decembrī iesniedza Appeal Tribunal (Northern Ireland) (Apvienotā Karaliste) – CG/Department for Communities in Northern Ireland

(Lieta C-709/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Pamatlietas puses

Prasītāja: CG

Atbildētājs: Department for Communities in Northern Ireland

Prejudiciālie jautājumi

Vai The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [2016. gada Noteikumu par Vispārējo kredītu (Ziemeļīrija)] 9. panta 3. punkta c) apakšpunkta i) punkts, kas ieviests ar The Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [2019. gada Noteikumiem (atjaunojumi un grozījumi) (izstāšanās no ES) (Ziemeļīrija) par sociālo nodrošinājumu (ar ienākumiem saistīti pabalsti)], ar kuru no tiesībām saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstus ir izslēgti ES pilsoņi ar valsts uzturēšanās tiesībām (Limited Leave to Remain) [ierobežotu uzturēšanās atļauju] (šajā gadījumā “pirmsuzturēšanās statusu” atbilstoši UK Immigration Rules [Apvienotās Karalistes Imigrācijas noteikumu] ES pielikumam), ir (tieši vai netieši) prettiesiski diskriminējošs atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pantam un neatbilst Apvienotās Karalistes saistībām saskaņā ar European Communities Act 1972 [1972. gada Eiropas Kopienu likumu]?

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši un The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [2016. gada Noteikumu par Vispārējo kredītu (Ziemeļīrija)] 9. panta 3. punkta c) apakšpunkta i) punkts ir jāatzīst par netieši diskriminējošu, vai The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [2016. gada Noteikumu par Vispārējo kredītu (Ziemeļīrija)] 9. panta 3. punkta c) apakšpunkta i) punkts ir pamatots atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pantam un neatbilst Apvienotās Karalistes saistībām saskaņā ar European Communities Act 1972 [1972. gada Eiropas Kopienu likumu]?

____________