Prasība, kas celta 2010. gada 6. maijā - Costa/Komisija

(lieta F-26/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonino Costa (Tjonvila, Francija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja izslēgšanu no 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūras un piespriest atbildētājai samaksāt viņam naudas summu morālā kaitējuma atlīdzināšanai

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu par prasītāja izslēgšanu no 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūras, kurš viņam tika darīts zināms 2009. gada 22. novembrī;

atcelt tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, 2010. gada 27. janvāra lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

tādējādi noteikt atbildētājai pienākumu pienācīgi atsākt 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūru, tajā iekļaujot prasītāju;

piespriest atbildētājai samaksāt naudas summu EUR 25 000 apmērā morālā kaitējuma atlīdzināšanai;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________