Talan väckt den 28 september 2007 - Kerstens mot kommissionen

(Mål F-102/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 23 november 2005 att tilldela sökanden 3 prioritetspoäng vid generaldirektoratet (PMO) (PPDG-poäng) vad avser befordringsförfarandet för år 2004, såsom detta beslut offentliggjorts genom Informations administratives 85/2005 av den 23 november 2005

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 23 november 2005 att tilldela sökanden 0 prioritetspoäng vid generaldirektoratet (PMO) (PPDG-poäng) vad avser befordringsförfarandet för år 2005, såsom detta beslut offentliggjorts genom Informations administratives 85/2005 av den 23 november 2005

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 november 2006 att tilldela sökanden 0 PPDG-poäng i befordringsförfarandet för år 2006, såsom detta beslut offentliggjorts i Informations administratives 55/2006

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 november 2006 att tilldela sökanden 0 prioritetspoäng i institutionens intresse (PPII-poäng) i befordringsförfarandet för år 2006, såsom detta beslut offentliggjorts i Informations administratives 55/2006

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens uttryckliga beslut av den 15 juni 2007 att avslå sökandens klagomål R/142/07 och R/183/07 av den 16 respektive 22 februari 2007

notera att sökanden förbehåller sig rätten att åberopa maktmissbruk och åsidosättande av reglerna för disciplinförfaranden samt yrka skadestånd från Europeiska gemenskapernas kommission

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman i lönegrad A*12, åberopar fem grunder till stöd för sin talan. Den första grunden rör åsidosättande av principen att tilldelade prioritetspoäng skall utdelas enligt artikel 5 i Allmänna genomförandebestämmelserna avseende artikel 45 i tjänsteföreskrifterna (DGE 45) och en uppenbart oriktig bedömning vad avser de prioritetspoäng som generaldirektören har tilldelat (PPDG-poäng) vad avser befordringsförfarandet för år 2004.

Den andra grunden rör åsidosättande av artiklarna 4-6 i DGE 45 och uppenbart oriktig bedömning vad avser tilldelning av PPDG-poäng för åren 2005 och 2006.

Den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 9 i DGE 45 genom uppenbart oriktig bedömning vad gäller tilldelning av prioritetspoäng där hänsyn tas till arbete i institutionens intresse (PPII-poäng). I andra hand åberopas åsidosättande av principen om förbud mot retroaktivitet och rättssäkerhetsprincipen.

Den fjärde grunden rör åsidosättande av likabehandlingsprincipen vad avser tilldelning av PPDG-poäng för åren 2004, 2005 och 2006 och PPII-poäng för år 2006.

Den femte grunden rör åsidosättande av motiveringsskyldigheten vad avser tilldelning av PPDG-poäng för år 2004, 2005 och 2006.

Sökanden förbehåller sig slutligen rätten att åberopa att åberopa maktmissbruk och åsidosättande av reglerna för disciplinförfaranden samt yrka skadestånd från kommissionen.

____________