Определение на Съда на публичната служба от 25 май 2007 г.

Antas / Съвет

(Дело F-92/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра вследствие на споразумение по уреждане на спора.

____________

1 - ОВ C 237, 30.9.06 г., стр. 21