Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2011 r. - Soukup przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Zdenek Soukup (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu otwartego EPSO/AD/144/09 o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej oraz decyzji o umieszczeniu na tej liście nazwiska innego kandydata, a także naprawienie poniesionej szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu otwartego EPSO/AD/144/09 z dnia 27 kwietnia 2010 r. podjętej po ponownym zbadaniu egzaminu ustnego skarżącego i potwierdzającej jego wyniki, tj. ocenę niższą od wymaganego minimum i w konsekwencji decyzję o nieumieszczeniu jego nazwiska na liście rezerwy kadrowej;

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu otwartego EPSO/AD/144/09 o dopuszczeniu innego kandydata do egzaminów pisemnych i ustnych, a następnie o umieszczeniu jego nazwiska na liście rezerwy kadrowej tego konkursu;

stwierdzenie nieważności wszystkich czynności komisji konkursu poczynając od etapu, na którym wystąpiły ujawnione nieprawidłowości;

zasądzenie od pozwanej tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz naprawienia szkody i uszczerbku w karierze kwoty 25 000 euro, z zastrzeżeniem podwyższenia lub obniżenia tej kwoty w toku postępowania, wraz odsetkami w wysokości 7% w stosunku rocznym, poczynając od dnia 28 czerwca 2010 r., tj. dnia wniesienia zażalenia;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________