ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα)

της 20ής Οκτωβρίου 2021 (*)

«Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει σπειροειδές λαστιχάκι μαλλιών – Γνωστοποίηση των προγενέστερων σχεδίων ή υποδειγμάτων – Γνωστοποίηση μέσω διαδικτύου – Άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 – Ισότητα των όπλων – Αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν το πρώτον ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου»

Στην υπόθεση T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., με έδρα το Lódź (Πολωνία), εκπροσωπούμενη από τους D. Piróg και J. Słupski, δικηγόρους,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), εκπροσωπούμενου από τις E. Śliwińska και D. Walicka,

καθού,

με αντίδικο ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών του EUIPO και παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την

Inter-Vion S.A., με έδρα τη Βαρσοβία (Πολωνία), εκπροσωπούμενη από τους T. Grucelski και T. Gawliczek, δικηγόρους,

με αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του τρίτου συμβουλίου προσφυγών του EUIPO της 13ης Σεπτεμβρίου 2019 (υπόθεση R 1573/2018‑3), σχετικά με διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας μεταξύ των Inter-Vion και JMS Sports,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δέκατο τμήμα),

συγκείμενο από τους A. Kornezov, πρόεδρο, E. Buttigieg (εισηγητή) και K. Kowalik-Bańczyk, δικαστές,

γραμματέας: R. Ūkelytė, διοικητική υπάλληλος,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 4 Δεκεμβρίου 2019,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του EUIPO που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 31 Μαρτίου 2020,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως της παρεμβαίνουσας που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 23 Μαρτίου 2020,

έχοντας υπόψη τις έγγραφες ερωτήσεις τις οποίες το Γενικό Δικαστήριο έθεσε στους διαδίκους και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, οι οποίες κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 25 και 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2020,

κατόπιν της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της 15ης Ιανουαρίου 2021,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

 Ιστορικό της διαφοράς

1        Η προσφεύγουσα, JMS Sports sp. z o.o., είναι δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που κατατέθηκε στις 24 Ιουνίου 2010 στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και καταχωρίστηκε υπό τον αριθμό 1723677-0001, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ 2002, L 3, σ. 1), για προϊόντα τα οποία ορίζονται ως «πιαστράκια μαλλιών», υπαγόμενα στην κατηγορία 28.03 κατά την έννοια του Διακανονισμού του Λοκάρνο, της 8ης Οκτωβρίου 1968, για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

2        Το αμφισβητούμενο σχέδιο ή υπόδειγμα απεικονίζεται ως ακολούθως:

Image not found

3        Στις 3 Ιανουαρίου 2017 η παρεμβαίνουσα Inter-Vion S.A. υπέβαλε αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας του επίμαχου σχεδίου ή υποδείγματος βάσει του άρθρου 25, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 6/2002, σε συνδυασμό με τα άρθρα 5 και 6 του ίδιου κανονισμού. Η παρεμβαίνουσα υποστήριζε ότι το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα δεν διέθετε ούτε νεωτερικό ούτε ατομικό χαρακτήρα σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τα δύο ακόλουθα σχέδια ή υποδείγματα:

–        το σχέδιο ή υπόδειγμα Fancy Fane, το οποίο γνωστοποιήθηκε στο κοινό στις 29 Νοεμβρίου 2009 μέσω του ιστότοπου «http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11» (στο εξής: ιστότοπος ή ιστολόγιο «faneaccessories.blogspot») και απεικονίζεται ως εξής: