Zadeva C-241/07

JK Otsa Talu OÜ

proti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus)

„EKUJS – Uredba (ES) št. 1257/1999 – Podpora Skupnosti za razvoj podeželja – Podpora za kmetijskookoljske metode proizvodnje“

Povzetek sodbe

Kmetijstvo – Skupna kmetijska politika – Financiranje prek EKUJS – Podpora za razvoj podeželja – Podpora za kmetijskookoljske metode proizvodnje

(Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 2223/2004, členi 24(1), 37(4) in 39(3))

Določbe člena 24(1) Uredbe št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 2223/2004, v povezavi s členoma 37(4) in 39 navedene uredbe ne nasprotujejo temu, da država članica zaradi nezadostnosti proračunskih sredstev omeji krog upravičencev do podpore za razvoj podeželja samo na tiste kmete, ki jim je bila odločba o dodelitvi take podpore izdana že v prejšnjem proračunskem letu.

Države članice si morajo ob upoštevanju cilja Uredbe št. 1257/1999, in sicer spodbujanja kmetijskookoljskega razvoja in splošnega razvoja podeželja, prizadevati za ustrezno upravljanje svojih finančnih sredstev v smislu te uredbe, da bi bile lahko upravičene do podpore za razvoj podeželja. Vendar v skladu s členoma 37(4) in 39(3) Uredbe št. 1257/1999 države članice lahko predpišejo nadaljnje ali bolj restriktivne pogoje za dodelitev podpore Skupnosti za razvoj podeželja, če so taki pogoji skladni s cilji in zahtevami, določenimi v tej uredbi, in ukrepe podpore po potrebi naknadno revidirajo, da se zagotovita združljivost in skladnost. Tako se lahko programiranje sheme kmetijskookoljske podpore razvija, pri čemer jo je treba prilagajati ob upoštevanju ciljev navedene uredbe.

Ob upoštevanju okoliščin, povezanih z nezadostnostjo proračunskih sredstev v zadevni državi članici, odločitev nacionalnega zakonodajalca za omejitev kroga kmetov, upravičenih do podpore za razvoj podeželja, samo na tiste, ki so prevzeli kmetijskookoljske zaveze že v prejšnjem proračunskem letu, spada v manevrski prostor, ki ga imajo države članice na podlagi Uredbe št. 1257/1999.

(Glej točke od 38 do 40, 48, 54 in izrek.)