Žaloba podaná dne 6. dubna 2018 – Qualcomm v. Komise

(Věc T-235/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Qualcomm, Inc. (San Diego, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla a M. English, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

zrušil nebo podpůrně výrazně snížil výši pokuty;

nařídil organizační procesní opatření či dokazování popsané v žalobě; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů.

První žalobní důvod vychází z procesních vad, kterými je stiženo napadené rozhodnutí;

Druhý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení, chybějícího odůvodnění a zkreslení důkazů, k čemuž došlo odmítnutím důvodů uvedených na obhajobu Qualcomm;

Třetí žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného právního posouzení v napadeném rozhodnutí spočívajícího ve zjištění, že sporné dohody mohly mít protisoutěžní účinky;

Čtvrtý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného právního posouzení v napadeném rozhodnutí spočívajícího v definování relevantního výrobního trhu a zjištění dominantního postavení;

Pátý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného právního posouzení v napadeném rozhodnutí spočívajícího v neuvedení důvodů, pokud jde o trvání údajného protiprávního jednání;

Šestý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného právního posouzení v napadeném rozhodnutí spočívajícího v aplikaci pokynů o pokutách a porušení zásady proporcionality; a

Sedmý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného právního posouzení v napadeném rozhodnutí spočívajícího v založení pravomoci Komise a vlivu na obchod mezi členskými státy.

____________