Tožba, vložena 11. marca 2021 – Republika Poljska/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-157/21)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj

v celoti razveljavi Uredbo (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije1 ;

Evropskemu parlamentu in Svetu evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1) Tožbeni razlog neobstoja veljavne pravne podlage Uredbe 2020/2092.

Poljska navaja, da uredba, sprejeta na podlagi člena 322(1)(a) PDEU, ne more določati pogojev glede kršitve načel, ki spadajo v pojem „pravna država” in Komisiji in Svetu dajati pooblastila za ugotavljanje kršitve teh načel s strani držav članic in posledično za sprejetje, z izvedbenimi akti, ukrepov za zaščito proračuna Unije. Poljska poleg tega navaja, da tak mehanizem ne izpolnjuje zahtev, kakršen bi moral izpolnjevati mehanizem pogojnosti in je zato mehanizem za naložitev sankcij državam članicam zaradi njihove neizpolnitve obveznosti iz pogodb.

2) Podredno, če bi Sodišče priznalo pristojnost zakonodajalca Unije za sprejetje Uredbe 2020/2092, tožbeni razlog nepravilne pravne podlage te uredbe.

3) Podredno, če bi Sodišče priznalo pristojnost zakonodajalca Unije za sprejetje Uredbe 2020/2092, tožbeni razlog kršitve Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

4) Tožbeni razlog kršitve člena 296, drugi odstavek, PDEU zaradi nezadostne obrazložitve Uredbe 2020/2092.

5) Tožbeni razlog kršitve člena 7 PEU.

Poljska navaja, da Uredba 2020/2092 uvaja novi, v pogodbah nepredvideni, mehanizem kontrole v zvezi s spoštovanjem načel pravne države s strani držav članic, zaradi česar ima učinke, ki so enakovredni spremembi pogodb. Poleg tega, ker se cilj mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo 2020/2092, prekriva s ciljem postopka iz člena 7 PEU, Uredba 2020/2092 vodi do obida postopka iz člena 7 PEU in tako posega v veljavnost njegove nadaljnje uporabe ter je zaradi nje celo brezpredmeten.

6) Tožbeni razlog kršitve člena 269, prvi odstavek, PDEU, ker je opredelitev vrednote „pravna država“ kot pojma primarnega prava iz člena 2 PEU podana v aktu sekundarne zakonodaje, tj. Uredbi 2020/2092.

7) Tožbeni razlog kršitve člena 4(1) in (2), drugi stavek, in člen 5(2) PEU.

S tem tožbenim razlogom se razvija argumentacija, predstavljena v prvem tožbenem razlogu. Poljska navaja, da je zakonodajalec Unije s tem, da je v Uredbi 2020/2092 sprejel mehanizem kontrole spoštovanja načel pravne države s strani držav članic, kršil načelo prenosa pristojnosti iz člena 4(1) in člena 5(2) PEU. Poleg tega Poljska navaja, da je zakonodajalec kršil tudi obveznost iz člena 4(2), drugi stavek, PEU, da spoštuje temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda in varovanje nacionalne varnosti.

8) Tožbeni razlog kršitve načela enakega obravnavanja držav članic (člen 4(2), prvi stavek, TEU).

Poljska navaja, da določbe uredbe ne zagotavljajo, da bo pred ugotovitvijo kršitve načel pravne države izvedena „temeljita kakovostna ocena“, ki bo objektivna, nepristranska in poštena. Poljska poleg tega navaja, da postopek sprejetja sredstev za zaščito proračuna Unije neposredno in nedvomno diskriminira manjše in srednje velike države članice v primerjavi z velikimi državami članicami.

9) Tožbeni razlog kršitve načela pravne varnosti.

Poljska navaja, da določbe Uredbe 2020/2092 in zlasti elementi v zvezi z oceno kršitve načel pravne države iz člena 3 in 4(2) ne izpolnjujejo zahtev po jasnosti in natančnosti.

10) Tožbeni razlog kršitve načela sorazmernosti (člen 5(4) PEU).

11) Tožbeni razlog zlorabe pooblastil zaradi vzpostavitve mehanizma, katerega dejanski cilj ni zaščita proračuna Unije, temveč obid postopkovnih zahtev za začetek postopka iz člena 7 PEU ter materialnopravnih zahtev za začetek postopka iz člena 258 PDEU.

____________

1 UL L 2020, 433I str. 1.