Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugalia) w dniu 14 marca 2016 r. – Município de Palmela / ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações

(Sprawa C-144/16)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Município de Palmela.

Strona pozwana: ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações.

Pytania prejudycjalne

a)    Biorąc pod uwagę, że Decreto Lei n.° 379/97, de 27 de dezembro (dekret z mocą ustawy nr 379/97 z dnia 27 grudnia), przyjął rozporządzenie ustanawiające warunki bezpieczeństwa, jakie mają być przestrzegane przy lokalizacji, zakładaniu, powstawaniu i funkcjonalnej organizacji obszarów do zabaw i rekreacji w odniesieniu do wyposażenia i powierzani oddziaływania;

b)    Biorąc pod uwagę, że Decreto Lei n.° 119/2009, de 19 de maio (dekret z mocą ustawy nr 119/2009 z dnia 19 maja), zmienił Decreto-Lei n.° 379/97, de 27 de dezembro, zmieniając brzmienie niektórych przepisów technicznych i dodając niektóre przepisy oraz postanowienia, ogłasza wraz z dokonanymi zmianami wspomniane rozporządzenie, którego stanowi część;

c)    Biorąc pod uwagę, że żaden ze wspomnianych krajowych aktów prawnych został podany do wiadomości Komisji Europejskiej w kontekście procedury udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych ustanowionej przez dyrektywę 98/34/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. zmienioną przez dyrektywę 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. i transponowaną do krajowego porządku prawnego przez Decreto-Lei n.° 58/2000,de 18 de abril (dekret z mocą ustawy nr 58/2000 z dnia 18 kwietnia):

1.    Czy sąd krajowy powinien orzec o całkowitym braku stosowania krajowego aktu prawnego ustanawiającego normy techniczne, który to akt z naruszeniem postanowień dyrektywy 98/34/WE nie został notyfikowany Komisji Europejskiej, czy też powinien ograniczyć decyzję o braku stosowania do nowych norm technicznych wprowadzonych przez krajowy akt prawny?, czy też

2.    Należy stwierdzić całkowity brak stosowania krajowego aktu prawnego ustanawiającego normy techniczne, który to akt z naruszeniem postanowień dyrektywy 98/34/WE nie został notyfikowany Komisji Europejskiej lub czy należy ograniczyć decyzję o braku stosowania jedynie do nowych norm technicznych wprowadzonych przez krajowy akt prawny?

3.    Czy odstępuje się od stosowania wszystkich norm technicznych znajdujących się we wspomnianym rozporządzeniu, czy też jedynie odstępuje się od stosowania norm technicznych zmienionych lub wprowadzonych przez Decreto-Lei n.° 119/2009, de 19 de maio?

____________

1 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. 1998, L 204, s. 37).