Begäran om förhandsavgörande framställd av Obvodním soudem pro Prahu 1 (Republiken Tjeckien) den 22 mars 2021 – České dráhy a.s.

(Mål C-222/21)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Obvodní soud pro Prahu 1

Part i det nationella målet

Klagande: České dráhy a.s.

Tolkningsfrågor

Uppfyller den nationella lagstiftning som föreskrivs i femte delen i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (lag nr 99/1963 civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse (nedan kallad civilprocesslagen), villkoren för domstolsprövning av regleringsorganets beslut, i den mening som avses i artikel 56.10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU1 av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (nedan kallat direktiv 2012/34)?

För det fall den första frågan besvaras jakande, är det då förenligt med artikel 56.6 i direktiv 2012/34 att ett beslut av ett regleringsorgan om storleken på avgiften för tillträde till infrastrukturen ersätts av avgöranden i sak som meddelas av olika allmänna domstolar i förfaranden där sökande och infrastrukturförvaltare är parter, men inte regleringsorganet?

För det fall den första frågan besvaras jakande. Är det mot bakgrund av kraven på att det ska upprättas ett enda regleringsorgan för järnvägssektorn i artikel 55.1 i direktiv 2012/34, på att fastställa regleringsorganets uppgifter som fastställs i artikel 56 punkterna 2, 6, 11 och 12 i direktiv 2012/34, och på regleringsorganens samarbete enligt artikel 57.2 i direktiv 2012/34, möjligt att ersätta de beslut som fattas av regleringsorganet i sak med avgöranden från allmänna domstolar som inte är knutna till de faktiska omständigheter som regleringsorganet fastställt?

____________

1 EUT L 343, 2012, s. 32.