Преюдициално запитване от Landgericht Ravensburg (Германия), постъпило на 17 февруари 2021 г. — QB/Daimler AG

(Дело C-100/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Ravensburg

Страни в главното производство

Ищец: QB

Ответник: Daimler AG

Преюдициални въпроси

1.    Имат ли член 18, параграф 1, член 26, параграф 1 и член 46 от Директива 2007/46/ЕО1 във връзка с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/20072 за цел и защитата на интересите на отделните купувачи на моторни превозни средства?

При утвърдителен отговор:

2.    Включва ли това и интереса на отделния купувач на превозно средство да не придобие превозно средство, което не отговаря на изискванията на правото на Съюза, по-специално да не придобие превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007?

При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос:

3.    Несъвместимо ли е с правото на Съюза, ако купувач, който неволно е закупил пуснато на пазара от производителя превозно средство със забранено измервателно-коригиращо устройство съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007, може да предяви срещу производителя на превозното средство граждански претенции на деликтно основание за обезщетение за причинената му вреда, по-специално и претенция за връщане на платената за превозното средство цена срещу предаването и прехвърлянето на правото на собственост върху превозното средство, само по изключение, когато производителят на превозното средство е действал умишлено и в противоречие с добрите нрави?

При утвърдителен отговор:

4.    Изисква ли правото на Съюза в полза на купувача на превозното средство да е налице гражданска претенция за обезщетение за вреди на деликтно основание срещу производителя на превозното средство при всяко виновно (непредпазливо или умишлено) действие на производителя на превозното средство във връзка с пускането на пазара на превозно средство, оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007?

Независимо от отговорите на въпроси 1—4:

5.    Несъвместимо ли е с правото на Съюза, ако националното право предвижда, че купувачът на превозното средство е длъжен да допусне приспадане на предимство от ползването в зависимост от действителното използване на превозното средство, когато чрез иск за обезщетение за вреди на деликтно основание той иска от производителя да върне покупната цена на пуснато на пазара превозно средство със забранено измервателно-коригиращо устройство съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 срещу предаването и прехвърлянето на правото на собственост върху превозното средство?

При отрицателен отговор:

6.    Несъвместимо ли е с правото на Съюза предимството от ползването да се изчислява въз основа на цялата покупна цена, без да се направи приспадане поради намалената стойност на превозното средство в резултат на оборудването му със забранено измервателно-коригиращо устройство и/или неволното използване от купувача на превозно средство, което не отговаря на изискванията на правото на Съюза?

Независимо от отговорите на въпроси 1—6:

7.    Член 348, параграф 3 от Zivilprozessordnung (Граждански процесуален кодекс), доколкото се отнася и до постановяването на определения за отправяне на преюдициално запитване съгласно член 267, втора алинея ДФЕС, несъвместим ли е с правото на националните съдилища да сезират Съда съгласно член 267, втора алинея ДФЕС, и следователно трябва да бъде неприложим при постановяването на определения за отправяне на преюдициално запитване?

____________

1 Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 2007 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 2007 г., стр. 1).