Ανακοίνωση στην ΕΕ

 

Διαγραφή της υποθέσεως T-224/02 1

(Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική)

Με διάταξη της 16ης Σεπτεμβρίου 2004 το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πρώτο τμήμα) αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως Τ-224/02, Miguel Fοrcat Icardο κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

____________

1 - ΕΕ C 247, της 12.10.2002