A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2021. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LB kontra TO

(C-120/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: LB

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: TO

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 7. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, mint a BGB 195. §-ával összefüggésben értelmezett 194. §-ának (1) bekezdése, amelynek értelmében a fizetett éves szabadsághoz való jogra hároméves általános elévülési idő vonatkozik, és ezen elévülési idő a BGB 199. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feltételek mellett a szabadság esedékessége évének végével kezdődik, ha a munkáltató a megfelelő felhívás és tájékoztatás elmulasztásával nem tette ténylegesen lehetővé a munkavállaló számára, hogy a szabadsághoz való jogát gyakorolja?

____________

1 HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.; helyesbítés: HL 2020. L 92., 22. o.