Personalerettens dom (Første Afdeling) af 7. oktober 2009 - Pappas mod Kommissionen

(Sag F-101/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pension - overførsel til Fællesskabernes pensionsordning af pensionsrettigheder optjent før indtræden i Fællesskabernes tjeneste - fritagelse - formaliteten - fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde - pensionens størrelse )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Spyridon Pappas (Bruxelles, Belgien) (ved avocats L. Barattini og G. Mavros)

Sagsøgte: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelse truffet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder, hvorved sagsøgerens alderspension blev fastsat, og af beregningen af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen heraf.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Spyridon Pappas betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 44 af 21.2.2009, s. 77.