Kanne 31.3.2008 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-42/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Asian kohde ja kuvaus

Sen toteaminen, että komission edustusto Angolassa lähetti 18.3.2002 faksitse 18.3.2002 päivätyn kantajalle osoitetun muistion sellaiseen puhelinliittymään, joka ei ollut kantajan hallussa eikä hänen käytettävissään, tämän menettelyn lainvastaisuuden toteaminen ja vastaajan velvoittaminen suorittamaan 100 000 euroa vahingonkorvauksena

Vaatimukset

-    On kumottava päätös, jolla hylättiin 8.3.2007 tehty hakemus, olipa se missä muodossa hyvänsä

-    On kumottava päätös, jolla hylättiin 10.9.2007 tehty valitus, olipa se missä muodossa hyvänsä

-    On kumottava tarpeellisilta osin 9.1.2008 päivätty muistio

-    On todettava, että komission Angolan edustusto lähetti 18.3.2002 faksitse 18.3.2002 päivätyn, kantajalle osoitetun muistion puhelinliittymään, jonka puhelinnumeron ja faksinumeron on todettu olevan +39 0833 54 xxxx, ja todettava tämän menettelyn lainvastaisuus

-    Vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle vahingosta, jonka tämä on kärsinyt ja kärsii vahingon aiheuttaneen menettelyn johdosta, 100 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma muu tätä suurempi tai pienempi summa 10 % vuotuisine pääomitettuine korkoineen 8.3.2007 lukien vahingonkorvauksen suorittamishetkeen saakka

-    Vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle kaikki oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajan toimesta mahdollisesti hankittava asiantuntijalausunto sen todentamiseksi, että edellytykset vastaajan tuomitsemiseksi edellä mainittuun vahingonkorvaukseen täyttyvät, ja lisäksi yleisemmin minkä hyvänsä asian ratkaisemiseksi merkityksellisen tosiseikan todentamiseksi.

____________