Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-31/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji na podstawie przeliczonej propozycji PMO.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji uchylającej i zastępującej propozycje przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego w ramach jego wniosku na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, która zawiera nową propozycję wyliczoną na postawie ogólnych przepisów wykonawczych przyjętych w dniu 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.