Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Ploiești (Romania) on esittänyt 6.4.2021 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN v. Consiliul Superior al Magistraturii

(asia C-216/21)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Ploiești

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Asociația ”Forumul Judecătorilor din România”, YN

Vastapuoli: Consiliul Superior al Magistraturii

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY1 perustettua yhteistyö- ja seurantamekanismia pidettävä SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna Euroopan unionin toimielimen toimena, jota Euroopan unionin tuomioistuinta voidaan pyytää tulkitsemaan? Kuuluvatko 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY perustetun yhteistyö- ja seurantamekanismin sisältö, luonne ja ajallinen kesto Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen, jonka Romania allekirjoitti 25.4.2005 Luxemburgissa, soveltamisalaan? Velvoittavatko yhteistyö- ja seurantamekanismin yhteydessä laadituissa kertomuksissa esitetyt vaatimukset Romanian valtiota?

Voidaanko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, luettuna yhdessä SEU 2 artiklan kanssa, vahvistettua tuomioistuinten riippumattomuuden periaatetta tulkita siten, että se koskee myös menettelyjä, jotka liittyvät tuomareiden ylentämiseen?

Loukataanko tätä periaatetta sillä, että otetaan käyttöön ylentämistä ylempään tuomioistuimeen koskeva järjestelmä, joka perustuu yksinomaan asianomaisen toimintaa ja käyttäytymistä koskevaan suppeaan arviointiin, jonka tekee lautakunta, johon kuuluvat tuomareiden kurinpitovalvontaa harjoittavan elimen puheenjohtaja ja kyseisen tuomioistuimen tuomarit ja joka suorittaa erikseen tuomareiden säännöllisen arvioinnin lisäksi sekä tuomareiden arviointia ylentämistä varten että tuomareiden antamien ratkaisujen laillisuusvalvontaa?

Loukataanko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja perusoikeuskirjan 47 artiklassa sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, luettuna yhdessä SEU 2 artiklan kanssa, vahvistettua tuomioistuinten riippumattomuuden periaatetta sillä, jos Romanian valtio ei noudata Euroopan unionin oikeuden ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta ja kertomuksia hyväksyttyään yhteistyö- ja seurantamekanismin ja siihen liittyvät kertomukset ja noudatettuaan näitä yli 10 vuoden ajan mutta muuttaessaan sittemmin ilman ennakkoilmoitusta tuomareiden, jotka eivät ole johtotehtävissä, ylentämistä koskevaa menettelyä yhteistyö- ja seurantamekanismin suositusten vastaisesti?

____________

1 Yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla 13.12.2006 tehty komission päätös 2006/928/EY (EUVL 2006, L 354, s. 56).